İnformatika/İstifadə edilmiş ədəbiyyat

../ İnformatika

../
 1. Алгулиев Р.М., Алиев А.Г. Экономические особенности информационных технологий. Баку, “ЭЛМ”, 2002, 56с.
 2. Алиев А.Г. Проблемы информатизации общества и экономики. Баку, “ЭЛМ”, 2003, 460 стр.
 3. Алиев А.Г. Теоретико-прикладные аспекты информатизации гуманитарных отраслей. Баку, “ЭЛМ”, 2006, 474 стр.
 4. Каймин В.А. Информатика. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2000.
 5. Могилев А.В. Информатика. Учебник. М.,2001, 810 стр.
 6. Информатика. Учебник. Под ред. Симоновича С.В. - М.: Питер, 2003, 639 с.
 7. Алгулиев Р.М., Алиев А.Г. Общее состояние и направления развития ИКТ в Азербайджане. Материалы 1-го МРФ. Харьков, 2002.
 8. Алиев А.Г. Формирование цифровой экономики. Труды Респ. Науч. Конф. “Современ. Пробл. информатизации, Кибернетики и ИТ”. III том. Баку, 2003.
 9. R.M.Əliquliyev, Ə.Q.Əliyev. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları. Bakı, Elm, 2002, 48 səh
 10. Azərbaycan respublikasında inkişaf naminə İKT-ın tətbiqi və inkişaf etdirilməsinin milli strategiyası (İKTMS). 2003-2012-ji illər. Bakı 2003. www.tqdk.az, http://www.nicts.az
 11. Azərbaycan respublikasında rabitə və İT inkişafı üzrə Dövlət Proqramı. 2005-2008-ji illər (Elektron Azərbayjan). Bakı 2005. http://www.mincom.gov.az