İradə Bağırova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

İradə Bağırova/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Azərbaycanda bolşevik təşkilatların fəaliyyəti ingilis-amerikan tarixşünaslığında // VIII respublika aspirantları elmi konfransının məruzələri, 1-ci cild. Bakı, 1985.
 2. 1904-cü il Bakıda dekabr ümumi tətili burjua tarixşünaslığında // “Birinci rus inqilabi ərəfəsində və dövründə Azərbaycan tarixi məsələləri”. Birinci rus inqilabının 80-illiyinə xəsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, 1985.
 3. Azərbaycanda 1905-1907-ci illərin inqilabi hadisələri xarici sovetoloqların əsərlərində // Respublika aspirantlarının konfransının materialları, 2-ci cild, Bakı, 1986.
 4. Azərbaycan Respublikasının siyasi strukturunun formalaşması: XX əsrin əvvəllərində ilk siyasi partiyaların yaranması // Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının 2-ci Respublika elmi konfransının məruzələri. Bakı, 1992.
 5. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi tarix məsələləri Vətən tarixşünaslığında // «Azərbaycan tarixinin problemləri, müasir tədris və elmi nəşrlərdə onların əksi». Elmi konfransın sənədləri. Xəzər Universiteti. Bakı, 1995.
 6. Azərbaycanda liberal oriyentasiyalı partiyaların fəaliyyəti (1905-1917-ci illər). // Azərbaycan Elmlər Akademiyasının xəbərləri. Bakı, 1998.
 7. Azərbaycanın siyasi partiyaları və ijtimai təşkilatların birinci dünya müharibəsi illərində fəaliyyəti // Tarix və onun problemləri. Bakı, 1999.
 8. XX əsrin əvvəllərində azərbayjanlıların özünüdərk hissinin formalaşmasında siyasi təşkilatların rolu (ingilis dilində) // Qərb Universitetinin və Elmlər Akademiyasının kollokviumunun materialları, Bakı, 1999.
 9. XX yüzilin başlarında Azerbaycanda milli partilerin oluşması ve faaliyeti. Ankara, 1999.
 10. “Difai” partiyasının Azərbaycanda yaranması və fəaliyyəti tarixindən // Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri külliyyatı. Bakı, 2000.
 11. Erməni terrorizminin tarixindən. Daşnaksutyün partiyasının Qafqazda fəaliyyəti // «Dirçəliş – XXI əsr» jurnalı. Bakı, 2000.
 12. XX əsrin əvvəlində və sonunda Azərbaycanın siyasi partiyaları (müqayisəli təhlil) // AMEA Tarix institutunun elmi külliyyatı. Bakı, 2002.
 13. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və Rusiya Dövlət Dumalarına seçki kampaniyaları // «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tarixinin aktual problemləri» beynəlxalq sessiyanın materialları. Bakı, 2003.
 14. Cənubi Qafqazın milli təhlükəsizlik problemi – qlobalizasiyanın imperativləri // Qərb Universitetinin «Yeni Geostrateji münasibətlərdə Cənubi Qafqaz regionunun yeri» adlı külliyyat. Bakı, 2003.
 15. Qafqazda açıq cəmiyyət: illüziya ya reallıq» (rus və ingilis dillərində) məqaləsi «Qafqaz və Mərkəzi Asiya» jurnalı. Stokholm (İsveç), 2005 (məqalə).
 16. Cənubi Qafqazda inteqrasiya prosesləri: XX əsrin tarixi təcrübəsi» (rus və ingilis dillərində) // «Qafqaz və qloballaşma» (İsveç) jurnalında, 2007.
 17. Zaqafqaziya Seyminin Azərbaycan nümayəndəliyi» (rus-ingilis dillərində) // «Qafqaz və qloballaşma» (İsveç) jurnalında, 2008.
 18. Cənubi Qafqaz ölkələrində İstiqlal aktının elan olunması tarixindən» (məqalə) // AMEA Tarix İnstitutunun əsərləri, 2008, № 21.
 19. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin etnik siyasəti // «Etnoqlobus» saytı, 28.05.2008.
 20. Проблемы идентичности, конфликтов и интеграции на Южном Кавказе в историческом аспекте и европейской перспективе // Политика национальной безопасности стран СНГ. Избранные проблемы, под ред. В.Балука. Изд. Вроцлавского Университета, Торунь (Польша), 2009.
 21. Политика великих держав на Южном Кавказе в свете российско-грузинского конфликта // Материалы конференции. Дербент, 2009.
 22. Проблемы безопасности на Южном Кавказе после российско-грузинского конфликта 2008 года // Материалы конференции «Россия и Кавказ: история и современность». Махачкала, 2010.
 23. Роль общественно-политических организаций в азербайджано-дагестанских отношениях в начале ХХ века // AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı, 2010, N 33.
 24. Роль партий в формировании политической структуры Азербайджанской Демократической Республики. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Bakı, 2011, N38.
 25. The Legal Status of Quasi-Autonomies in the USSR: Case of Nagorno-Karabakh’s Autonomous Oblast // “Caucasus International” jurnalı, Vol.3, No 1-2, Spring-Summer 2013. Həmmüəllif.
 26. История и перспективы конфликтов и интеграции на Центральном Кавказе // Журн. «Кавказ и глобализация», Стокгольм (Швеция), 2012, т.6, вып.3
 27. The Past and Future of Conflicts, Identity and Integration in the Central Caucasus // “The Caucasus and Globalization”. Sweden, 2012, Vol.6, Issue 3.
 28. Особенности культурной трансформации традиционного общества в Азербайджане в условиях нового времени (XIX-XX вв.) // AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. M.F.Axundzadənin 200 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, Elm və Təhsil, 2012, həmüəllif.
 29. 1918-1920 illərdə Azərbaycanda demokratiya təcrübəsi // AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2012

və s.