Mədinə Səidova/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

../ Mədinə Səidova/Biblioqrafiya

../


  1. М.Т.Саидова, К.П.Касумова. Создание интеллектуальной системы массового информационного обслуживания. Международная научно-техническая конференция . - , 2003. c. 66.
  2. M.T.Səidova, K.P.Qasımova, Ə.O.Mürşüdliş. Elmi tədqiqatların informasiya dəstəyi, "Konfranslar" informasiya sistemi. İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri" II Respublika elmi konfransının əsərləri. I Cild. Bakı, 26-28 oktyabr 2004. s. 174-176.
  3. С.В.Кондратьев, М.Т.Саидова, К.П.Касумова. О создании Национальной Электронной Библиотеки НАНА. Труды II Республиканской научной конференции Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий. Том 1. Баку, 26-28 октября 2004. c. 176-178.
  4. С.В.Кондратьев, М.Т.Саидова, К.П.Касумова. Доступ к электронным ресурсам на основе WEB-ИРБИС. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 26-27 noyabr 2007. c. 256-258.
  5. С.В.Кондратьев, М.Т.Саидовa. Организация доступа к информационным ресурсам на основе Web-ИРБИС. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi II Beynəlxalq konfrans. Məqalələr (I kitab). Bakı, 01-03 noyabr 2007. c. 178-183.
  6. M.T.Səidova. AzScienceNet şəbəkəsi mühitində AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun e-kitabxanasının fəaliyyəti və gələcək perspektivləri. E-elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı. Baki, 2012. s. 87-88.
  7. M.T.Səidova, F.Ş.Əsgərov. Elektron kitabxanalarda tətbiq olunan müasir texnologiyalar. "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 15 aprel 2016. s. 149-150.
  8. M.T.Səidova, N.T.Ismayılova, R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Yırtıcı jurnallardan qorunma yolları. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı. - Bakı, 8 dekabr 2017. s. 80-82.
  9. М.Т.Саидова, Р.Ш.Гасанова, Ф.Ш.Аскеров. Вопросы проверки мультимедийного контента в системах антиплагиата. ХХI Международная научно-техническая конференция Развитие Информатизации И Государственной Системы Научно-Технической Информации. Минск, 2022. c. 208-210.
  10. М.Т.Саидова, Р.Ш.Гасанова, Ф.Ш.Аскеров. Анализ методов идентификации фейковых журналов. XVII Международной научно-технической конференции "Oптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов и обработки изображений" (Распознавание – 2023). - Kursk, 2023. c. 204-206.