Mustafa Abbasbəyli/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Bu səhifənin məzmunu boşdur və ya uyğun deyil!

Bu səhifə Vikikitab səhifə silmə kriteriyalarına görə yaxın vaxtda silinəcək. Əgər səhifənin silinməsini düzgün hesab etmirsinizsə müzakirə səhifəsində bu barədə fikrinizi bildirin ya da buradan və ya yuxarıdakı redaktə keçidindən istifadə etməklə məqalədə düzəliş aparın (Düzəliş etdikdən sonra {{sil}} ifadəsini kənarlaşdırmağı unutmayın)

İdarəçilər:Zəhmət olmasa səhifənın tarixçəsini, xüsusilədə son dəyişikliyi   yoxlamadan səhifəni  silməyin.

Səbəb Qeyri-ensiklopedik şəxs
Mustafa Abbasbəyli/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Şəkilləri •
Sıra

№-si

Adı Növü Yayımlanıb Həcmi Həmmüəllif
1. Xarici investisiyanın hüquqi çərçivəsi və ya xarici investisiyalara xüsusi qanunvericilik zəruridirmi məqalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Gəncə regional mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi, № 11. Gəncə: Elm, 2004 s.100-102
2. Sığorta iqtisadi və hüquqi kateqoriya kimi məqalə Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 13-cü buraxılış, Bakı: Adiloğlu , 2005 s. 196-201
3. Sığorta fəaliyyətinin anlayışı məqalə Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 14-cü buraxılış, Bakı, Adiloğlu, 2006 s. 216-226
4. Sığorta müqaviləsinin bağlanması qaydası və forması məqalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Gəncə regional mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi, № 26. Gəncə: Elm, 2006 s. 135-140
5. Sığorta müqaviləsinin məzmunu məqalə Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 15-ci buraxılış, Bakı, Adiloğlu, 2006 s. 196-201
6. Понятие и значение страхования məqalə Юрист, Алматы, 2009 № 8 (98) s. 77-79
7. Sığorta müqaviləsinin tərəfləri məqalə Qanun, 2009, 03 (179). Bakı, Azərbaycan s. 94-102
8. Qlobal maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycanda sığortanın inkişafına dövlət dəstəyi məqalə “Qlobal maliyyə böhranı və dövlət idrəetmə sistemində antiböhran siyasət: dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli” mövzusunda Elmi-praktiki konfransın materialları 04.06.10 Bakı, Azərbaycan s. 273-275
9. Ali təhsil müəssisələrinin hüquqi bazası məqalə Qanun, 2011, 01 (201). Bakı, Azərbaycan s. 3-17 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
10. Состояние финансого рынка Азербайджана в условиях мирового кризиса məqalə Финансовый рынок и кредитно-банковская система России. Сборник научных трудов. Выпуск № 14. Санкт-Петербург 2011 s. 116-119 i.e.n. dosent T.S.Nəsilov; i.e.n. dosent Z.Q.İbrahimov
11. Мегарегулятор как система регулирования и надзора за финансовым рынком məqalə Финансовый рынок и кредитно-банковская система России. Сборник научных трудов. Выпуск № 14. Санкт-Петербург 2011 s. 122-124
12. Модернизайия банковского сектора Турции в условиях глобальной экономики məqalə сборник материалов III международной научно-практической конференции Санкт-Петербург 18-19 апреля 2012. (часть1) (стр 232-234) s. 136-139 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
13. Банковская система Турции в условиях глобального экономического кризиса məqalə VII международная научно-практическая конференция Минск, 26-27 апреля 2012 года сборник научных статей (часть1) s. 157-160 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
14. Пути реформирования системы финансового надзора в Турции после кризиса məqalə Научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2012» Москва 27-28 апреля (стр 6-8) s. 6-8
15. Основные проблемы и перспективы развития банковского сектора Турции məqalə Сборник материалов IV международной научно-практической конференции Санкт-Петербург 18-19 апреля 2013 года (стр 232-234) s.232-233
16. Особенности деятельности центрального банка Азербайджана məqalə Научно-практический теоретический журнал «Финансы и Кредит» № 47. Москва Россия 2013 s. 73-80 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
17. Правовые основы деятельности центрального банка Азербайджана məqalə Материалы VIII международной научно-практической конференции Москва 2013 s. 6-21 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov, D.Vəliyev
18. Bank fəaliyyətinə nəzarət sistemi: xarici təcrübə və Azərbaycan modeli məqalə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri Yanvar-Mart 2014 s.82-90
19. Dünya təcrübəsi kontekstində meqatənzimləyici təşkilat-bank fəaliyyətinə nəzarət edən yeni orqan kimi məqalə Qanun, 2014, 10 (240). Bakı, Azərbaycan s.86-93 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
20. Azərbaycan MB-nın kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi məqalə 2013-cü ildə ADİU-də yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın tezisləri, Bakı-2014. s.20-21
21. Maliyyə xidmətləri bazarında nəzarət işinin təşkilində yeni meyillər (meqatənzimləyici sistem) məqalə Maliyyə və Uçot, 2014, 11. Bakı, Azərbaycan s.11-18
22. Анализ и оценка банковского сектора Азербайджана в контексте стран СНГ məqalə Вестник Бресткого Университета, 02/2014. Брест, Белорусия s.99-107
23. Müasir Maliyyə-Kredit İnstitutlarının Fəaliyyət İstiqamətləri tədris proqramı 2014. Bakı, Azərbaycan i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov; i.e.n., dos. Z.H.İbrahimov
24. Pul-Kredit Tənzimlənməsi tədris proqramı 2014. Bakı, Azərbaycan Z.F.Məmmədov; Z.H.İbrahimov; R.V.Əsgərova; A.A.Babayev; A.A.Rəfiyev
25. Meqatənzimləyici sistem-maliyyə bazarının fəaliyyətini həyata keçirən yeni nəzarət modeli kimi məqalə Kooperasiya Elmi-Praktiki jurnalı (04) 2014. Bakı, Azərbaycan S 165-170
26. Анализ и Оценка Банковского Сектора Азербайджана в Контексте Стран СНГ məqalə Материалы IX Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов. 2014 Москва, Россия s. 6-35 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
27. Банковский сектор Азербайджана: Анализ и Оценка məqalə Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. 2014, Беларусь. s. 347-357 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
28. Современное состояние банковского сектора Азербайджана в контексте стран СНГ: современное состояние и проблемы məqalə III международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2014». 13-14 ноября 2014. Москва, Россия s. 74-76 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
29. Elmi və Elmi-Pedaqoji Kadr Hazırlığının Hüquqi Əsasları metodiki rəhbərlik 2015 Bakı, Azərbaycan i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov; dos. H.İ.Həmidov
30. Цель и Функции Центрального Банка Азербайджана: вызовы и перспективы глобализации məqalə Сборник научных статей XI Международной научно-практической конференции. 16-17 апрель 2015. Минск, Беларусь s. 60-61
31. Maliyyə bazarının fəaliyyətində yeni nəzarət sistemi məqalə Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransının Materialları 2015. Bakı, Azərbaycan s. 182-184
32. Bank fəaliyyətində pul siyasətinin təhlili və qiymətləndirilməsi prinsiplərinin konseptual əsasları məqalə Audit,4/2015. Bakı, Azərbaycan s. 14-20 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
33 Monetar siyasətinin tətbiqində məqsəd və vəzifələr: təhlil və qiymətləndirmə məqalə AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (4)Bakı, Azərbaycan s. 90-95 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
34 Dünya təcrübəsi kontekstində maliyyə bazarlarına nəzarət modeli məqalə Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. 27-28 aprel 2016 Sumqayıt, Azərbaycan s. 90-95 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
35 Модернизация финансового надзора и регу-лирования: мировой опыт и актуальные тен-денции məqalə Экономика и Управление: Проблемы, Решения Научно-практический журнал 5, том 1 (53) 2016 Май s. 168-175 i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov; i.e.d. prof. D.A.Bağırov
36 Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti Tədris proqramı 2016 Bakı, Azərbaycan Z.F.Məmmədov; Z.H.İbrahimov; F.F.Mürşüdlü; S.V.Fərzəliyeva
37 Bank İşi (16.2 və 16.3 fəslinin müəllifi) Kitab 2016 Bakı, Azərbaycan s. 336-377
38 Maliyyə bazarlarına nəzarət: Dünya təcrübəsi və aktual meyllər Elmi Məqalələr Toplusu 2016 Bakı, Azərbaycan
39 Bank sektorunda böhran, pul siyasəti və maliyyə bazarlarına nəzarət modeli: aktual meyllər və dünya təcrübəsi Kitab 2016 Bakı, Azərbaycan i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov
40 Maliyyə bazarlarına nəzarət: qlobal çağırışlar və perspektivlər məqalə Qanun № 08 (262) 2016 Bakı, Azərbaycan i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov; i.e.d. prof. A.A.Bıkov