Qəhrəman Ağayev/Biblioqrafiya/Kitabları

../ Qəhrəman Ağayev/Biblioqrafiya

../
  1. Шахтахты в эпохе поздней бронзы и раннего железа. Баку-Москва, Ağrıdağ, 2002, 200 с.
  2. Şahtaxtının orta tunc dövrü. Bakı, Çaşıoğlu, 150 s.