Qəhrəman Ağayev/Biblioqrafiya/Məqalələri

../ Qəhrəman Ağayev/Biblioqrafiya

../
  1. Nuh tufanından sonrakı yaşayış məskənləri – Şahtaxtı // Nuh Peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan. 24-25 aprel 2009-cu il, Beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan: 2010.
  2. Şahtaxtıda arxeoloji ekspedisiyasının 2009-cu il qazıntılarına həsr olunmuş hesabat // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2010, s.
  3. Şahtaxtı arxeoloji kompleksində 2010-cu il tədqiqatları // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. - 2010
  4. Şahtaxtı abidələrində arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. -2011
  5. Şahtaxtıda arxeoloji araşdırmalar // Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar -2012
  6. Şahtaxtı arxeoloji kompleksinin orta tunc dövrü // Azərbaycan arxeologiyası, 2010 cild 13, N1
  7. Şahtaxtıda aşkar olunmuş fauna qalıqları və zoomorf tapıntılar // AMEA Naxçıvan bölməsi , Xəbərlər, cild 7, N3, Naxçıvan, 2011
  8. Şahtaxtı erkən əkinçilik dövründə // Qafqazın erkən əkinçilik dövrü abidələri (məqalələr toplusu) Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, noyabr 03.06.2011
  9. Quba şəhərində aşkar edilmiş soyqırım məzarlığı haqqında // AMEA Tarix İnstitutu, Elmi əsərlər, 22-ci cild, Bakı 2009
  10. Qədim Şərq Şirli saxsı nümunələrinin yayılma istiqamətləri // Qloballaşma və Azərbaycan. Beynəlxalq konfrans. AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu. Bakı, 2012