Qaşqay Ziyəddinoğlu/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

../ Qaşqay Ziyəddinoğlu/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları

Elmi əsərləri

redaktə

Azərbaycan dilində

redaktə
 1. Müharibə jurnalistikasinda obyektivliyin qorunması və psixoloji təsir məsələləri “Hərbi bilik”, Bakı: 2016, № 2 (140), s.94-102 (http://mod.gov.az/jurnal/2016/HB_jurnali_2016-2.pdf)
 2. I Qarabağ müharibəsində ermənilərin törətdiyi cinayətlər və hərbi işğal rejiminin mahiyyəti “Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər”, № 2 (1), Bakı: 2016, s-103-107
 3. Silahlı münaqişələr hüququnun yaranma tarixi və mahiyyəti “Hərbi bilik”, Bakı: 2015, № 4 (136), s.70-82 (http://mod.gov.az/jurnal/2015/HB_jurnali_2015-4.pdf)
 4. Silahlı münaqişələrin işıqlandırılmasında obyektivlik problemləri. “Müstəqillik dövrü Azərbaycan jurnalistikasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallar toplusu “Jurnalistika” ictimai-siyasi humanitar elmlər seriyası, 2015, № 3, s.118-127
 5. Müharibə hüququnun tətbiqi şəraitində jurnalist fəaliyyətinin nəzəri aspektləri “Tarix və onun problemləri”, № 2, Ba¬kı: 2015, s.80-90
 6. Silahlı münaqişələr hüququnun yaranma tarixi və mahiyyəti. “Hərb elminin inkişaf perspektivləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallar toplusu “Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər”, Bakı: 2015 № 1(1), s.298-305
 7. Qarabağ müharibəsində jurnalistlərin rolu “Hərbi bilik”, Bakı: 2014, № 4 (130), s.80-90 (http://mod.gov.az/jurnal/2014/HB_jurnali_2014-4.pdf )
 8. Silahlı münaqişə zonalarında hərbi jurnalistlərin fəaliyyət praktikası “Hərbi bilik”, Bakı: 2013, № 3 (123), s.77-89 (www.elibrary.az/cgi/.../cgiirbis_64.exe? )
 9. BBC radiosunun xaricə yayımı və Azərbaycan Xidmətinin fəaliyyəti. “Molla Nəsrəddin” jurnalının 100 illik yubileyinə hsr olunmuş elmi-praktik konfransın materiallar toplusu Bakı: 2006, s.122-128

Türk dilində

redaktə
 1. Savaş muhabirliğinin tarihi ve bu tür gazeteciliğin çağdaş sorunları “Erciyes”, Kayseri: 2015, № 451, s.21-28 (www.erciyesdergisi.com/i/yazarlar-19.html, docplayer.biz.tr/2831148-Erciyes-icindekiler-sayfa.html )

Rus dilində

redaktə
 1. Cоциальные и правовые аспекты журналистики конфликта. Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сборник материалов 20-й международной науч.-практ. конф. (г. Махачкала, 15 мая 2016 г.), Махачкала: ООО "Апробация", 2016, с. 61-62
 2. Права журналистов в зонах вооруженных конфликтов и документы, регулирующие их действия “Проблемы современной науки и образования / Problems of modern science and education”, № 16 (58), 2016, с. 74-75 (ipi1.ru/s/10-00-00-filologicheskie-nauki/860-prava-zhurnalistov-v-zonakh.html)