Tofiq Mustafazadə/Biblioqrafiya/Dərs vəsaitləri və metodik göstəriciləri

../ Tofiq Mustafazadə/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Из истории усиления русской ориентации в Азербайджане (начало 20-х годов XVIII в.). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, 1977, № 4, səh. 66-72.
 2. Azərbaycanın Xəzərsahili əyalətlərinin Rusiya tərkibinə ilkin daxil olmasına dair. Tarix, ictimaiyyət və coğrafiyanın tədrisi. «Azərbaycan məktəbi» jurnalına əlavə, 1978, № 1, səh. 67-72
 3. К вопросу об усилении русской ориентации в Азербайджане (20-е начало 30-х годов XVIII в.). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, 1978, №2, səh. 32-38
 4. Архивные материалы по азербайджано-русским отношениям (в 30-х годах XVIII в.). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Məruzələri. 1978, səh. 76-77
 5. Krım xanlığı. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, V cild, Bakı, 1981, səh. 580
 6. Azərbaycanın Xəzərsahili vilayətlərinin Rusiyanın tərkibinə daxil olmasına dair. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, 1982, səh. 75-81
 7. Əsrlərin yadigarı. Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti. 4 may 1984-cü il, № 18 (2101), səh. 8
 8. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda Rusiyaya meylin güclənməsi. Bakı, Elm, 1986.
 9. Агрессивные замыслы Османской империи в отношении к Азербайджану в начале 20-х гг. XVIII века. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və hüquq seriyası, 1986, №2, səh.46-53
 10. В семье единой (Vahid ailədə). Təşviqatçı, 1986, № 2, səh.16-18
 11. Об османском оккупационном режиме в Азербайджане в 1723-1735 гг. Gənc alimlərin Sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsində qələbəsinin 40 illiyinə dair II elmi konfransının materialları, I hissə. 1987, səh.152-157
 12. 1722-1723-cü illərdə Azərbaycanda rus-türk ziddiyyətinin kəskinləşməsi. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və hüquq seriyası, 1988, № 1, səh.71-77.
 13. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və hüquq seriyası, 1988, №3, səh.37-40
 14. Об узорах «зарбафтов» (золотых тканей), найденных в Архиве Внешней Политики России при МИД СССР. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Məruzələri, 1988, №11, səh.73-76
 15. Toxuculuq sənəti. Elm və həyat, №, 1989, səh.5-6
 16. Азербайджан в русско-турецких переговорах 1723-1724 гг. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, 1989, №3, səh.51-57.
 17. 1722-1735-ci illər Osmanlı hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın vəziyyətinə dair. Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, 1990, №4, səh.44-49
 18. Азербайджан в русско-турецких отношениях в XVIII веке. Спорные вопросы отечественной истории XI-XVIII веков. Тезисы докладов и сообщений первых чтений, посвященных памяти А.А.Зимина. Москва, 13-18 мая 1990 г., ч.2, səh.190-192
 19. О торговых связях азербайджанских и среднеазиатских городов в XVIII в. Позднефеодальный город Средней Азии. Ташкент, Изд-во ФАН Узбекской ССР, 1990, səh. 100-105
 20. XVIII əsrin birinci yarısı Azərbaycan tarixinə dair kargüzarlıq materialları. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. II Respublika elmi-nəzəri kon¬fransının materialları (Bakı, 18-19 oktyabr 1990-cı il). Bakı, 1991, səh. 88-92
 21. 1726-1730-cu illərdə Azərbaycanda xalq hərəkatına Rusiyanın münasibəti. Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın əsərləri, Bakı, Elm, 1991, səh.21-23
 22. О самозванстве в Азербайджане I половине XVIII века. Azərbaycan EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1991, № 2-3, səh.36-43
 23. 1726-1730-cu illərdə Azərbaycanda xalq hərəkatı. Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının birinci elmi konfransının məruzələri, I hissə. Bakı, 1991, səh.21-23
 24. XVIII əsrin I yarısında Azərbaycan-Rusiya ticarət iqtisadi əlaqələrinə dair. Azərbaycan tarixinin problemləri. Azərbaycan tarixi məsələlərinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 1992, səh. 41-45
 25. Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII века. Баку, Елм, 1993.
 26. Ümumi tarix. I cild. Bakı, Elm, 1995, 175 səh.
 27. Ümumi tarix. II cild. Bakı, Elm, 1995, 256 səh.
 28. Еще раз о путях выхода из конфликта вокруг Карабаха. Ассоциация «Содружество народов». Межнациональные конфликты на Кавказе. Методика их преодоления (тезисы докладов международной конференции). Москва, 19-20 Января 1995 г. Москва, 1995, səh. 15
 29. Ümumi tarix. III cild. Bakı, Elm, 1997.
 30. Rus çarı I Pyotrun Yaxın və Orta Şərqə dair işğalçılıq planları barəsində. N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialının, Azərbaycan tarix qurumunun Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş birgə elmi konfransının materialları. Bakı. Elm, 1997, səh.18-24
 31. Zeyvə kəndinin tarixinə dair nadir və maraqlı sənədlər haqqında. N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialının, Azərbaycan tarix qurumunun Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş birgə elmi konfransının materialları. Bakı. Elm, 1997, səh. 27-32
 32. XVIII əsrin birinci yarısı Azərbaycan tarixi qaynaqlarının təsnifatına dair. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. Elmi məqalələr məcmuəsi, IV buraxılış. Bakı, 1997, səh. 88-92
 33. Ümumi tarix. IV cild. Bakı, Elm, 1998.
 34. XVIII yüzilliyin birinci yarısında Lənkəran şəhərinin siyasi tarixinə dair. Lənkəran-Astara bölgəsinin etnoqrafiyası və arxeologiyası mövzusunda elmi konfransın materialları. Lənkəran, 1998, səh. 5
 35. Azərbaycanın xarici ölkələr və xalqlarla münasibətləri tarixinin öyrənilməsi vəziyyətinə dair (nəticələr, perspektivlər). Azərbaycan XXI əsrin astanasında (II elmi-praktik konfransın materialları). Bakı, 1998, səh. 510-515
 36. XVIII əsrdə Azərbaycan və rus-türk münasibətləri (seçmə fənninin proqramı). Lənkəran, 1998.
 37. Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı erməni təcavüzü və terrorunun tarixi kökləri haqqında. N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialı. Azərbaycan tarix qurumu. II ənənəvi konfransın materialları. Bakı, 1998, səh. 3-10.
 38. XVIII əsrdə Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətində dini amillər. Altay dünyası, 1998, №3, səh. 75-80.
 39. Naxçıvan-Ordubad bölgəsi XVIII yüzilliyin birinci yarısında. Naxçıvan Muxtar Respublikası - 75. Bakı Universiteti Xəbərlərinin xüsusi buraxılışı. Bakı, 1999, səh.
 40. XVIII yüzilliyin ilk yarısında Kafkazlarda Osmanlı-Rus ilişkileri. Osmanlı, Yeni Türkiye yayınları (12 cild), I cild. Ankara, 1999, səh. 561-569.
 41. Osmanlı torpaqları Osmanlı hakimiyyəti dövründə (1723-1735-ci illər). Azərbaycan tarixi (7 cilddə), III cild, Bakı. 1999, səh. 370-373.
 42. Xarici işğalçılara qarşı azadlıq mübarizəsi. Azərbaycan tarixi (7 cilddə), III cild. Bakı, 1999, səh. 373-375.
 43. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. I hissə (ən qədim zamanlardan 1870-ci ilə qədər). Bakı, 1999, 32 səh.
 44. Naxçıvan vilayəti XVIII yüzillikdə. Naxçıvan Muxtar Respublikası. Məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 1999, səh. 38-61.
 45. К предпосылкам русско-турецкой войны (1735-1739 гг.). Azərbaycan EA Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, 1999, № 2, səh. 60-67.
 46. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri. Azərbaycan Tarix Qurumu. Azərbaycan EA Tarix İnstitutu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 82-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, Elm, 2000, səh. 3-5.
 47. XVIII əsrin birinci yarısında Osmanlı imeriyası və Azərbaycan. Türkiyə Respublikası və Osman dövləti (Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyi və Mustafa Kamalın xatirəsinə həsr olunmuş elmi konfransın (Bakı, 9 noyabr 1998-ci il) və Osmanlı imperiyasının 700 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiyanın (Bakı, 7 may 1999-cu il) materialları Bakı, “Elm”, s.183-187.
 48. Ottoman-Russian relations in the 18-th century. The Great Ottoman-Turkish Civilization. Volume 1, Politiks, Ankara, 2000, səh. 399-408
 49. 24 aprel 1915-ci ildə Osmanlı imperiyasında nə baş vermişdir («Erməni soyqırımı» cəfəngiyat və həqiqət). «Xalq» qəzeti. 2001-ci il, 18 aprel, (23751) , səh. 1-2
 50. Qarabağ faciəsinin başlanğıcı. «Xalq» qəzeti. 2001-ci il, 26 may, s.118 (23783) , səh. 3
 51. Yeni tarix. Orta ümum¬təhsil məktəb¬lərinin 9-cu sinif şagirdləri üçün dərslik. Bakı, Maarif, 2001, səh. 151-153 (§ 22, 23, 24); 214-277 (§ 35); 264-268 (§ 45); 274-276 (§ 47); 285-287 (§ 51),
 52. Yeni tarix. I hissə. Orta mək¬təblərin 9-cu sinifləri üçün dərs vəsaiti. Bakı, Çıraq, 2001, səh. 3-145, 177-180.
 53. Erməni soyqırım əfsanəsi və həqiqət. Elm, 2001, 20 iyul, №№ 21-22, s.3, 28 avqust 2001, №№ 25-26, s.5-6
 54. Правда о событиях 1915 года в Турции (Миф об армянском геноциде и историческая правда). Азербайджан и азербайджанцы. 2001 г., № 7-8, səh. 90-95
 55. Müstəqilliyə alternativ yoxdur. «Xalq» qəzeti. 18 sentyabr 2001, 213 (23879) , səh. 1-2
 56. Ottoman-Russian relations in the Caspian regions in the 1723-1724 years. The Kaspian Sea. Internasional journal of kollekted akademic. Elista-2001 P.90-13
 57. XVIII yüzilliyin 90-cı illərinin birinci yarısında Cənubi Qafqazda siyasi durum və Osmanlı hökumətinin mövqeyi. Şərqin aktual problemləri, tarix və müstəqillik (akad. Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları). Bakı, 2001, səh. 31-33
 58. Başbakanlıq Osmanlı Arxivində Azərbaycan tarixinə dair sənədlər. Azərbaycan MEA Məruzələri. 2001-ci il, cild VII, № 1-3, səh. 123-128
 59. XVIII yüzillik - XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri. Bakı, Elm, 2002.
 60. Из истории последних сефевидских шахов. Азербайджан и азербайджанцы. 2002, №1-2, səh. 50-54
 61. Из истории русско-турецких отношений в начале XVIII века. Отечественная история (Журнал Института Российской истории РАН). 2002 г., № 2 (март-апрель) , səh. 15-30.
 62. Safevi Hanedanının Son yılları. Türkler (Yeni Türkiye yayınları), VI s., Ankara, 2002, səh. 925-935
 63. Quba Hanlığı. Türkler (Yeni Türkiye yayınları). VII c, Ankara, 2002, səh. 82-93.
 64. Türk tarixi dünya elminin maraq dairəsindədir. «Xalq qəzeti». 20 aprel 2002-ci il, № 89 (24053), səh. 5
 65. Türkologiya və Türk tarixi araşdırmaları bütün dünyada yayılmaqdadır. «Elm» qəzeti. 2002-ci il 23 may, № 17-18 (618-619), səh. 2
 66. Osmanlı tarihi ile ilgili Rus arşiv belgeleri üzerine. XIV Türk tarihi Kurumu konqresi, 9-13 eylül 2002, Ankara. Bildiri özetleri, səh. 165.
 67. XVIII əsr Azərbaycan tarixinin müasir dövrdə tədqiqi vəziyyətinə dair. Filologiya məsələləri, Bakı, 2002, № 2, səh. 170-181
 68. Osmanlı tarihi ile ilgili rus arşiv belgeleri üzerine. XIV Türk Tarihi konqresi, Ankara, 9-13 Eylül 2002. Konqreye sunuları bildiriler, II cilt, II kısım, səh. 1559-1566, 8 s.
 69. Gilanlı Hidayət xanın faciəli aqibətində rus diplomatlarının mənfur roluna dair. Azərbaycan MEA Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2002-ci il, № 1-2, səh. 16-20.
 70. Rusiyanın Osmanlı imperiyasındakı elçisi Aleksandr Staxiyevin məlumatları Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarixinin mənbəyi kimi. Azərbaycan MEA Məruzələri. 2002, səh. 180-185.
 71. Rusiya Arşiv Belgelerində Osmanlı Tarihi. Yeni Türkiye, 2002, sayı 43, səh. 83-89
 72. Взаимоотношения Кубинского ханства с Россией (вторая половина XVIII-начало XIX века). Вопросы истории.2002,октябрь,səh. 140-147.
 73. Səfəvilərin faciəvi aqibətinə dair və yaxud Səfəvi dövlətinin son dövrünün bəzi səhifələri. Elm, 2002, 7 mart, № 7-8 (608-609) , səh. 7-12.
 74. Erməni soyqırımı iddialarının əsassızlığına dair (Erməni soyqırımı əfsanəsi). Lənkəran Dövlət Universitetinin xəbərləri. 2002, № 2, səh. 2-9.
 75. Quba xanlığında demoqrafik durumu sənəd və təsərrüfat həyatı haqqında bəzi faktlar. BDU-nun xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2003, №4, səh. 96-99.
 76. Səfəvi sülaləsinin son dövr tarixinə dair. BDU-nun xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası, 2003, №1, səh. 134-146.
 77. Из истории Азербайджано-русских экономических связей в XVIII веке. Azərbaycan MEA Xəbərləri, Hu¬ma¬nitar elmlər seriyası, 2003, №1-4, səh. 19-29.
 78. Şirvanlı orta əsr təbabət aliminin kitabı Türkiyədə tədqiq olunur. «Xalq qəzeti» 2003-cü il 28 fevral, № 47 (24312) , səh. 8.
 79. Rusiya arşivlerinde bulunan Osmanlı İmparatorluğu tarihiyle ilgili önemli belgeler üzerine. Türk Dünyasına bakışlar (Prof. Dr. Mehmet Saraya Armağan). İstanbul, 2003.
 80. XVIII yüzillikdə Osmanlı-Azərbaycan münasibətlərinin başlıca mərhələləri. Şərqin aktual problemləri. Tarix və müasirlik (Akad. Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları). Bakı, Nurlan, 2003
 81. Naxçıvan xanlığı. Naxçıvan ensiklopediyası., c. 2, Naxşıvan, 2005, səh. 86-87.
 82. Bakı Mürsəl paşa. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, I c., səh. 228
 83. Camal paşa. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. I c., səh. 273-274.
 84. Dördlər ittifaqı. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, I c. , səh. 309
 85. Əfəndizadə Həmdulla Əfəndi. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, c.I, səh. 325
 86. Ağa Məhəmməd Qacarın yüksəlişinə Osmanlı hökumətinin münasibəti. Azərbaycan MEA Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və hüquq seriyası. 2004, № 4, səh. 135-144
 87. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun dövlətçilik tariximizdə yeri. Xalq qəzeti, 2004, 28 may, səh. 4
 88. Gəncə şəhərinin tarixi. Gəncə şəhər İcra hakimiyyəti və Gəncə Dövlət Uni-versitetinin 2003-cü ildə keçirdiyi elmi-praktik kon¬fransın materialları. Bakı, Nurlan-2004, səh. 82-84
 89. Ценная исследовательская работа азербайджанского ученого по истории России. Азербайджан и азербайджанцы. 2004 г. № 1-4, səh. 73-77
 90. Qafqaz İslam Ordusunun Dağıstan hərəkatı. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, c.II, Bakı, 2004, səh. 101-102
 91. Sevr sülh müqaviləsi. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, c.II, Bakı, 2004, səh. 329
 92. Sultan VI Məhəmməd. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II c., Bakı, 2004, səh. 355
 93. Süleyman İzzət bəy. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II c., Bakı, 2004, səh. 358
 94. Xəlil (Kut) paşa. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II c., Bakı, 2004, səh. 21
 95. Vehib paşa. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II c., Bakı, 2004, səh. 423
 96. От редактора. (Предисловие на русское издание книги Л.Лок¬карта «Надир шах» (перевод с английского языка Гезаловой Н.Р.)).Баку, 2004, səh. I-II
 97. Quba xanlığı. I c. Bakı, Elm, 2005, 472 səh. +1 xəritə
 98. О месте Гарабагского ханства в истории Азербайджана. Гарабаг: Кюрекчайский договор-200, Баку, Тахсил, 2005, səh. 89-101
 99. Из истории присоединения Гарабахского ханства к России. Вопросы истории. Moskva, 2005, №1, səh. 145-149
 100. Kürəkçay müqaviləsi: himayəyə keçmə, yaxud Qarabağ faciəsinin başlanğıcı. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2005, №2, səh. 83-96
 101. XVIII yüzildə Türkiyə-Azər¬baycan münasibətlərinin başlıca mərhələləri. A.A.Bakı¬xanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2005, XIX cild, səh. 34-44
 102. Karabağ hanlığı ve onun Osmanlı devleti ile ilişkilerine ait. XV Türk Tarih konqresi (11-15 Eylül. 2006). Bildiri özetleri, səh. 135-136
 103. Стамбульское восстание 1730 года (по реляции русского резидента И.И.Неплюева). Восток, Москва, 2006, №3, май-июнь, səh. 121-128
 104. Naxçıvan diyarı XVIII - XIX yüzilliyin əvvəllərində. Naxçıvan: Tarixi gerçəklik. Müasir durum, inkişaf perspektivləri (9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları), Naxçıvan, 2006, səh. 98-112
 105. Азербайджанские ханства во внешней политике России в 80-е гг. XVIII века. Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: История и современность (Материалы международной научной практической конферен¬ции, Махачкала, 16-17 ноября 2006 г.). Махачкала, 2006, səh. 117-122
 106. Son orta əsrlərdə Azərbaycanın Şəki-Zakatala bölgəsində sosial-iqtisadi və siyasi münasibətlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri. AMEA Tarix institutu Elmi əsərlər. 20-ci ildə Bakı, 2007, s.18-23
 107. XVIII əsrdə Azərbaycanda ticarət və gömrük işi. Azərbaycan gömrüyü: tarixi ənənələr və müasirlik (Azərbaycan Dövlət Göm¬rük komitəsinin 15 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları), Bakı, Elm, 2007, səh. 91-103
 108. Донесения российских послов в Стамбуле как источник по истории Турции и сопредельных стран (на основе нескольких донесений А. Стахиева в 1776 г.). VI Дзагуровские чтения от античности к возрождению» материалы научно-методи¬ческой конференции. Махачкала, 2007, səh. 90-92
 109. Qubalı Fətəli xanın birləşdirici siyasəti və qonşu dövlətlərin mövqeyi. AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, 2007, 22-ci cild, səh. 96-104
 110. Azərbaycan XVIII əsrin I yarısında. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası (Azərbaycan cildi). Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi. Bakı, 2007, səh. 241-247
 111. Azərbaycan xanlıqları. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası (Azərbaycan cildi), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi. Bakı, 2007, səh. 247-255
 112. Tarixə yeni yanaşma, yaxud yeni metodologiya axtarışları və Azərbaycan Tarix Qurumunun qarşısında duran vəzifələr. Tarix və Gerçəklik, 2007, № 1-2, səh. 5-28
 113. Tarix faktları sevir və ya iki «kitabça» haqqında bir neçə söz. Tarix və Gerçəklik, 2007, № 1-2, səh. 293-294
 114. İradənin böyük uğuru. (İ.Məmmədovanın «Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə» kitabına ön sözü). Bakı, Elm, 2007, səh. 3-4.
 115. 1831-ci ildə kollej assesoru Xotyanovskinin tərtib etdiyi Quba əyalətinin kameral təsviri»nin tərcüməsi, giriş və qeydlər. Bakı, Sabah, 2008,
 116. XVIII əsrdə Azərbaycan dövlətçiliyini yaşatmaq uğrunda mübarizə. Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi (Azərbay¬can Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpoziumun tezisləri), Bakı, 2008, səh. 7-8
 117. Города Губинского ханства во второй половине XVIII - начале XIX в. Провинциальный город в XVIII - XXI вв. (история, экономика, культура). Материалы международной на¬уч¬но-практической конференции (25-28 сентября 2008 г.), Кизляр, 2008, səh. 23-30
 118. Стамбульский договор 1724 года: мирный договор или торг по дележу чужих территорий. Чеченцы в сообществе народов России (материалы все¬российской научно-практи¬ческой конференции, посвя¬щенной 420-летию установления добрососедских отно¬шений между народами России и Чечни), т.2, Назрань, 2008, səh. 72-88
 119. Rus dış politikasında ermeni kartı. Hoş görüden yol ayrımına ermeniler, cilt 4, Erciyes Üniversiteti - Nevşehir Universiteti. II uluslararası sosyal araştırmalar sempozyumu [EUSAS - II], 22-24 mayıs, 2008, səh. 227-248
 120. Ümumi tarix, I kitab (ən qədim zamanlardan XVIII əsrin sonunadək). Bakı, İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2009, 1152 səh.
 121. Qərb və Şərq sivilizasiyalarının sosial-iqtisadi inkişafında oxşar və fərqli cəhətlər. «Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik» mövzusunda beynəlxalq konfransın ma¬terialları. 15-16 may 2009-cu il. Bakı, 2009, səh. 20-31
 122. Из истории российско-иран¬ских отношений в первой половине XVIII века. Роль культуры в российско-иранских отношениях. Материалы международной кон¬фе¬ренции. Махачкала, 2009, səh. 39-41
 123. XVIII. Yüzylının 20-30 yıllarında Azerbaycanda Osmanlı yönetimi. II. Uluslararası Kafkazya tarih sempozyumu (15-17 ekim 2008), Kars, 2009, səh. 233-246
 124. Rabate bin Rusiya ve Azerbaycan dər nime dovom gorn 18 ve əvvəle görn 19 (XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində Rusiya-Azərbaycan münasibətləri). Ğafğaz dər bəs təri tarix (Çekirdeye məğalət hemaye-şe beynəlmiləli). Təbriz, məhərrəm, 1388, 1 səh.
 125. Борьба Кубинского Шейхали хана против русской оккупации в конце XVIII – начале XIX веков. Борьба народов северо-восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в.: спорные вопросы и новые дискуссии. Материалы международной научно-практической конференции (18 июня 2009). Дербент, 2009, səh. 122-124
 126. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi). Bakı, 2009.
 127. Кубинское ханство. Большая Российская Энциклопедия, т. XVI, М., 2010, səh. 230-231
 128. Из истории русско-сефевидских отношений в конце XVI-начале XVIII веков. Материалы международной научной конференции. Эндиреевский Султан-Махмуд Тарковский в истории российско-кавказских взаимоотношений (вторая половина XVI-первая половина XVIII в.) посвященной 460-летию Султан Махмуда. Махачкала 2010, səh. 77-89
 129. Qarabağ xanlığı. Bakı, Sabah, 2010, 333 səh.
 130. Ленкорань. Большая Российская Энциклопедия, т. XVII, М., 2010, səh. 260-261
 131. О вторжении российской армии в Азербайджан в 1796 году. Актуальные проблемы истории Кавказа (Материалы международной конференции, посвященный 100 летию со дня рождения профессора Р.М. Магомедова, 14-15 апреля 2010 г.). Махачкала, 2010, səh. 209-212
 132. Gəncə xanlığı XVIII əsrin son rübündə dövlətlərarası münasibətlərdə. Gəncə tarixinin aktual problemləri. II elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə, 2010, səh. 83-89
 133. XVIII yüzyılların 80-90lı yılları Azerbaycan türk hanlıkları Rusya ve Osmanlı imperatorluklarının Politikaları. XVI Türk Tarih Kongresinın bildiri özetleri, 20-24 eylül 2010, Ankara, səh. 115-116
 134. Несколько реляций русского резидента И.И.Неплюева как ценные источники по истории международ¬ных отношений 1722 г. АМЕА Tarix Institutu.Elmi Əsərlər,2010.cild 35, s.87-92.
 135. Из истории российско-иранских отношений в первой половине XVIII века. Tarix və gerçəklik,2010, № 2, s. 27-48.
 136. Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi. Bakı, 2011, 386 səh.
 137. Karabağ Hanlığı ve Osmanlı Devleti ile ilişkilerine dair. XV. Türk Tarih Konqresi. Ankara. 11-15 Eylül, 2006 (Konqreye sunulan bildiriler). 2. cilt. Orta Asya-Kafkasya tarihi, Ankara-2010
 138. Irevan Khanate Armenians to the lands of North Azerbaijan. Baku, “Chashioqlu,” 2010, 608 p.
 139. Иреванское ханство. Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, «Чашыоглу», 2010, 620 с.
 140. Из истории взаимоотношений азербайджанского и кумыкского народов (XVIII- начало XIX вв.). Султан Махмуд и его наследники в дагестанском историческом процессе (XVII-XVIII вв.). Материалы международной научной конференции, проведенной 20 апреля 2011 года в г. Хасавюрте Дагестанской Республики. Москва, 2011, сс. 44-48
 141. Türkiyə və Azərbaycan üçün ümumi təhlükə olan erməni terrorizminin yaranma tarixinə bir baxış. Türk dünyası: dünəni və bu günü. (Beynəlxalq elmi konfrans). Tezislər. 23-24-may 2011-ci il. Bakı, 2011, s. 13-15
 142. Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya İmperiyasının Xarici Siyasət Arxivinin materialları XVIII-XIX əsrin əvvəlləri Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi. Tarix və Gerçəklik, 1/2011, s.3-6.
 143. Несколько реляций русского резидента И.И.Неплеева в Стамбуле как ценный источник по истории международных отношений 1722 года. Труды Института истории НАН Азербайджана. 2011, том. 36-37, сс. 131-137
 144. Türkiyə və Azərbaycan üçün ümumi təhlükə olan erməni terrorizminin yaranma tarixinə bir baxış. Türk dünyası: dünəni və bu günü. 23-24-may 2011-ci il. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. I c. Bakı, 2012, s. 5-13
 145. О планах Петра I в отношении прикаспийских и других восточных стран [на основе секретной инструкции посланнику А.П.Волынскому]. От античности к возрождению. Материалы XI Дзагуровских чтений Сборник Трудов кафедры всеобщей истории I часть, Выпуск XI. Махачкала-2012 г., сс. 161-164.
 146. Борьба Надир-шаха Афшара за кавказских владений Сефевидов и его первый кавказский поход. Кавказ и Ближний Восток: от Каспийского похода Петра I до распада державы Надир-шаха. 25 мая 2012 года г. Махачкала, сс.204-212.
 147. О внутриполитическом положении в занятых Россией прикаспийских областях в 1723-1724 гг. Tarix və onun problemləri 4. Bakı-2012. c. 10-15.
 148. Müstəqillik illərində Azərbaycanın XVIII-XIX əsrin əvvəlləri tarixinin öyrənilməsi vəziyyətinə dair. Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər (16 noyabr 2011-ci il). Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012, s.13-22.
 149. Ценные документы по истории торгово-экономических взаимоотношений России с Азербайджаном и Ираном (начало 20-х годов XVIII в.). Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı-2012, № 4s. 110-112.
 150. О мероприятиях российского правительства принятых в 1720 г. по урегулированию российской торговли с Азербайджаном и соседними с ним странами. Современные проблемы общественно-гума¬ни¬тарных наук (теория и практика), Научные труды международной научно-практической конфе¬ренции 23-24 Марта 2012 г., Махачкала 2012, сс. 46-48.
 151. Ümumi tarix. II kitab (XIX-XXI əsrin əvvəlləri). Viktori, Bakı, 2012.
 152. Dər xosusi təşkili xanate Qarabağ (Qarabağ xanlığının yaranmasına dair. Beynəlxalq Qarabağ konfransının məqalələrinin abstraktları. Təbriz Universiteti-Nəşr Mərkəzi, 1392 h. (2013 mil.), s. 64-65, 241-242.
 153. Вопросы российско-азербайджанской торговли в политике России в начале XVIII в. Межэтнические отношения на Северном Кавказе: история и современность. Материалы Всерос¬сийской научно-практической конфе-рен¬ции с международным участием, апрель 2013 г. Махачкала 2013, сс. 67-70.
 154. Роль Астрахани в Российско-Азербайджанской и Российско-Иранской торговле в XVIII в. Астраханские краеведческие чтения, выпуск V, Астрахань 2013, сс. 170-179.
 155. Секретная реляция русского резидента И.Неплюева от декабря 1723 года как важный источник по истории России и сопредельных стран. Интеграция народов Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции. К 200-летию Гюлистанского договора 1813 г. Махачкала-2013, сс. 18-23.
 156. Qubadlı bölgəsi XVIII əsrin I yarısı və xanlıqlar dövründə. Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı, Turxan, 2013, s. 54-75.
 157. Хозяйственная деятельность русских властей во временно присоединённых в 1722-1735 гг. Прикаспийских провинциях // Русь, Россия: Средневековое и новое время. Выпуск 3. Третьи чтения памяти академика РАН Л.В.Милова (материалы к международной науч¬ной конференции. Москва, 21-23 ноября 2013 г.). Москва, 2013, сс. 315-320.
 158. О тактике Российского правительства по урегулированию конфликта с Османской империей в первой половине 20-х годов XVIII века. Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы международной научной конференции.26-27 февраля 2013 г. г.Махачкала 2013, сс.243-247.
 159. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri (XVIII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin əvvəllərində). Bakı, Şərq-Qərb, 2013, 528 səh.
 160. Мингечаур. Большая Российская Энциклопедия, т. XX, М., 2013, səh. 143.
 161. Об инструкции Петра I ген. Матюшкину «Что следует делать для занятия Баку и как поступать после захвата этого города». Первое Всероссийское (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. 14-15 ноября 2013 г. Махачкала -2013, сс.132-135.
 162. Oт Стамбульского трактата 1724 г. до Гю¬листанского договора 1813 г. (историко-пра¬во¬вой сравнительный анализ). «Гюлистанский мирный договор 1813 г.: основные итоги и последствия для судеб народов Кавказа», посвященной 200-летию со дня под¬писания договора. 24 сентября 2013 г. Махач¬кала. 2013, сс. 177-183.
 163. Обострение русско-турецких отношений после похода Петра 1 в Прикаспье в 1722 г. (на основе реляции русского резидента в Истанбуле И.И.Неплюева от 25 декабря 1722 г.). Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. Научные труды второй международной научно-практической конфе¬рен¬ции.30 марта 2013 года.Махачкала-2013, сс.100-104.
 164. Yüzyılın 20-40 yıllarında Osmanlı imperatorluğu ve Аzerbaycan. Uluslararası Аğrı Sosyal Bilimler Konqresi. 25-27 Eylül, 2013, Аğrı, s. 735-744
 165. Вопрос о проливах на Лозаннской конференции и позиция советской делегации. Схидний свит, 2014, № 1, сс. 55-59.
 166. 1813-cü il Gülüstan müqaviləsinə aparan yollar,iAMEA yarix institutu.Elmi əsərləeрих Институту, Елми ясярляр. 44,45,46,47-ci ciədlər. Bakı: 2013, s. 6-11
 167. Il kanato di Irevan. La conquista russa e la migrazione degli armeni nelle terre dell’Azerbaigian settenttrionale. Roma, Eurasian books “Tutti i diritti sono riservati”, 2014, (italyan dilində)
 168. Еще раз о так называемом «Манифесте Петра I”, Geostrategiya, № 1, 19 yanvar-fevral, 2014, s.29-32.
 169. XVIII.Yüzyılın 80-90`lı yıllarında Azerbaycan türk hanlıkları Rusya ve Osmanlı imparatorluklarının politikasında (son dönemde yüze çıkarılmış Rusya arşiv belgeleri temelinde), XVI Türk Tarih konqresi (20-24 Eylül. 2010), Ankara, 2014, səh. 339-348.
 170. О политическом положении на Южном Кавказе во воторой половине 1723 г. (по материалам РГАДА и АВПРИ). Труды Института истории НАН Азербайджана, 2014, том.51, сс.120-126
 171. О выдающихся женщинах Азербайджана периода средневековья // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти В.П.Дзагуровой. Сборник трудов. Выпуск Х. Махачкала-2014, сс.117-119.
 172. Генералы-азербайджанцы на фронтах Первой мировой войны // Первая мировая война: великая и неизвестная. Материалы международной научно-прос¬ве¬тительской конференции 20-27 мая 2014 г. Краснодар «Традиция», сс. 161-165.
 173. Naxçıvan xanlığının tarixindən. Naxçıvan qədimdən günümüzə qədər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, 2014. S.162-172
 174. Нариманов. БРЭ, т.22, М., 2013, с. 50
 175. Нахичеванское ханство. БРЭ, т.22, М., 2013, сс. 168-169
 176. Нахичевань. БРЭ, т.22, М., 2013, сс. 169-170
 177. Позиция Османского государства к разделу Азербайджанских земель Россией и Каджарским Ираном. История и реальность (Tarix və gerçəklik), 2013 – s.50-57
 178. О роли крымских войск в развязывании российско-османской войны 1735-1739 гг. Пивдень Украини в витчизняний та европейски истории. Материали II международной науково-практичной конференции. Одесса-2014, сс. 36-41
 179. Avropa diplomatiyasının “erməni məsələsi”, yaxud Türkiyənin bölüşdürülməsi planı? A.A.Bakıxanov ad. Tarix institutu. Elmi Əsərlər, 48,49, 50-ci cild. Bakı, 2014, s. 71-86
 180. Полководцы-азербайджанцы Первой Мировой войны. Tarix institutu, Elmi Əsərlər, 48,49, 50-ci cild, Bakı, 2014, s. 204-208
 181. Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rus diplomasisinin Doğu Anadoluda Ermenilerin Çıkarına Reformlar Yapma Yönünde Çabaları. 19-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni ilişkileri sempozyum. Kaynaşma-Kırğınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar. Uluslararası sempozyumu. 5-7 Ocak. 2015. İstanbul-2015, s. 39-40.
 182. Karabağ Hanlığı (Aktaran Selahattin Şimşir). İ.Q. Kültür Sanat Yayınçılık. İstanbul-2014.
 183. Azərbaycan “Zeyvə”ləri: yurdlar və xalçalar (Şabran rayonunun Zeyvə kəndinə dair ekspedisiya materialları əsasında. Azərbaycan xalçaları. (elmi publisistik jurnal), cild 5, № 14 2015, s.18-35.
 184. Naxçıvan xanlığının tarixindən. Naxçıvan qədimdən günümüzə qədər (Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, 2014, s. 162-172.
 185. 1813-cü il Gülüstan müqaviləsinə aparan yollar, müqavilənin hüquqi və tarixi nəticələri. Azərb. MEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər Xüsusi buraxılış, 44, 45, 46, 47-ci cild. 2013, s.6-11
 186. Rusiyanın Cənubi Qafqaz və Ön Asiya siyasətində erməni amili (XVIII-XIX əsrin əvvəli). Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər). II Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Azərb. MEA Tarix institutu Elmi Əsərlər. Xüsusi buraxılış. 52, 53, 54, 55 cild,2015, s.352-358.
 187. I Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Döneminde Antanta devletlerinin planlarında İstanbul ve Marmara bölgesi. Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi sempozyumu –II. 3-4-5 Nisan 2015. Özet kitapçığı, s. 86-87
 188. ”Ermeni sorunu”nun oluşumunda Rus Diplomasisinin Rolü. Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyarqılar ve Gerçekler. 08-11 Nisan 2015. Bildiri Özetleri, Antalya, 2015, s. 79.
 189. Участие генералов-азербайджанцев в сражениях на территории Украины и Польши во время Первой Мировой войны. XVIII Сходознавчи читанния А.Крымского. До 95 риччя вид для народжения Омеляна Прицака. Тези домовитей межнародной науковои конференции (М.Киев, 17-18 жовтня 2014 р.).- Киiв, 2014, с.21-22.
 190. Аvropa Diplomatiyasında «Erməni məsələsi» və ya Türkiyəni bölüşdürmək planı (Rusdilli sənədlər əsasında). Bakı, 2015.
 191. «Приложение о Каспийском торге» как источник по изучению торговой политики России в отношении прикаспийских стран. Русь. Россия: Средневековья и новое время. Выпуск 4, Четвёртое чтение памяти академика РАН Л.В.Милова (Материалы к международной научной конференции. Москва, 26 октября – 1 ноября 2015 гг.). Москва, 2015, сс. 587-592.
 192. Участие азербайджанцев в военных действиях 1914 г. Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к войне. (материалы IV Международной научно-практической конференции (27-28 ноября 2014 года, г. Москва). Москва, Изд-во МНЭПУ-2015, сс. 190-194.
 193. К вопросу о вступлении Турции в Первую мировую войну. Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1914 год: от мира к войне. (материалы IV Международной научно-практической конференции (27-28 ноября 2014 года, г. Москва). Москва, Изд-во МНЭПУ-2015, сс. 713-716.
 194. Дербент во время похода российских войск в 1796 г. Материалы междуранодной научной конференции «Дербент в историческом процессе Кавказа и России», посвященной 2000-летию г. Дербента. Махачкала, 2015, сс.. 278-286
 195. Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rus Diplomasinin Doğu Anadoluda Ermenilerin çıkarına reformalar Yapma yönünde çabaları. 19-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri – Kaynaşma – Kırgınlık – Ayrılık – Yeni Arayışlar. 5-7 Ocak 2015 Uluslararası Sempozyum, İstanbul Bildiriler. I. cilt. s.210–225
 196. Çağdaş dönemde Azerbaycan və Türkiye Cümhuriyyetlerinin iş birliginde Marmara Bölgesinin rolu. Uluslararası Qazi Süleyman Paşa ve Kocaeli tarihi sempozyumu. 25-27 mart, 2016. Bildiri özetleri, s. 95-96.
 197. Antanta Devletlerinin Planlarında I Dünya Savaşı Arifesinde ve Sırasında İstanbul ve Marmara Bölgesi. Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyunu-II. Kocaeli 2016, ss. 1265-1275
 198. “Erməni məsələsi”ndən erməni terrorizminə. Bakı, “Turxan” NPB, 2016.
 199. Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər). III Beynəlxalq elmi konfansın materialları. 07-10 aprel, 2016-cı il. Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri. Azərb. MEA Tarix İnstitutu. Əsərlər. Xüsusi buraxılış. 56, 57, 58/2015, s. 40-44, 5 s.
 200. Проект российского правительства по созданию на Южном Кавказе христианских государств (I половина 80-х гг. XVIII в.). ХХ Сходознавчи читанная А.Кримського (До 145-piччя А.Ю.Кримьского та 25-i рiчници Института Сходознавства им. А.Ю.Кримьского нам Украин). Тези доповидей мiжнациональной науковой конференцii М.Киiв 17-18 червня 2016 р. Киiв-2016 сс. 45-46.
 201. Küreselleşme ve İslam Uyqarlığı. Halide Edip Adıvarın Ölümünü 50.Yıldönümü Anısına Uluslararası Medeniyet ve Kadın Konqresinin (20-22 Ekim 2014, Muğla) bildirileri, Cilt: II, Ankara, 2016, s. 1039-1056
 202. Türkiye Cumhuriyeti Kurulduğu sırada Türkiye-Azerbaycan İlişkileri. Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti sempozyumunun (23-25 Ekim, 2013, Eskişehir) bildirileri, Cilt: II, Ankara, 2016, s. 1137-1153
 203. XVII. Yüzyılın ikinci yarısı-XVIII. Yüzyılın başlarında Osmanlı-Avusturya ilişkileri ve Macaristan. Osmanlı-Macaristan-Habsburg ilişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman. 23-27 Kasım, 2016, Budapeşte, Macarıstan. Beynəlxalq Simpoziumun materialları, səh. 84-85.
 204. О внутриполитической ситуации в Азербайджане в конце XVIII – нач. XIX вв. Материалы III научной конференции «Азербайджан-Польша». Варшава, 2014, с. 214-217
 205. The Arab Spring and its Impact on Turkey. Multidi sciplinary international symposium of mediterranen civilizations (8-10 November, Kyrenia/Ceprus Abstract book/ Ankara, 2016, P. 135.
 206. Русскоязычные источники по истории Азербайджана в первой половины ХВЫЫЫ века. т. 1 (1701-1725 гг.) Сб. документов. Баку, «Елм» – 2016
 207. О секретных соглашениях по разделу Азиатской Турции во время Первой мировой войны. Великая война 1914-1918 гг. и Кавказ. Сборник статей, Махачкала – 2016, сс. 105-111.
 208. «О проекте российского правительства по созданию на территории Азербайджана христианских государств (первая половина 1780 –х гг.)». Журнал Східний Світ (Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського НАНУ) (№4, 2016 рік) – Київ (Україна)., с. 84-90.
 209. XVIII əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində ermənilərin Osmanlı imperiyasında törətdiyi terror və soyqırım cinayətləri. “XX əsrdə türk-müsəklman xalqlarına qarşı soyqırımları” mövzusuna həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi konfransın (Azərbaycan Respublikası Lənkəran şəhəri) materialları. AMEA Tarix İnstitutu. Elmi əsərlər. 64, 65, 66/2017, c. 435-445
 210. Osmanlı İmparatorluğunun Paylaşılması planların hazırlaşmasında Fransa Diplomasinin katılımı (Rusca Belgeler İşığında)//I Dünya Savaşının Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (Alman – Fransız penceresi). Özet kitapçıgı. 6-9 Aralık, 2017, s.55
 211. Türklerin “Kütül – Amare Zaferinin İtilaf Devletleri Arasındaki İlişkilere Etkisi”//100 Yılında Uluslararası Bağdat (Medinetü s selam) ve Kütül-Amare Sempozyumu. 20-22. Aralık 2017, İstanbul. Özet kitablığı, s.28
 212. Завоевание Северного Азербайджана Россией и позиция Османской империи (1801-1812 гг.)//Четвертое Всероссийское (с международным участием) историко-этнографическое чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сб.статей, Махачкала: Изд.ДГУ, 2017, с.186-188.
 213. Азербайджано - русская торговля в 60-80 -е годы XVIII в. Каспийско-Черноморский регион в историческом прошлом и сегодня. Материалы Международной научно-практической конференции. 20 апреля 2017 г. г. Махачкала. с.97-102.
 214. Avrupa Diplomasinin “Ermeni meselesi”mi, Türkiyenin bölüştürülmesi planı mı? (rusca belgeler esas alınmıştır). Türkçeye çeviren – Prof.Dr.Bahar Güneş, Ankara – 2017. s.290.
 215. Azerbaycanın Hanlaklar Dönemi Tarihinin İncelenmesi Durumuna İlişkin XVIII Türk Tarih Konqresi. 1-5 Ekim 2018/Ankara. Konqreye Sunulan Bildiriler (VII cilt). Hatıralar, Biqrafiler-Tarihçilik
 216. Туркменчайский договор и переселение армян из Ирана и Турции в Северный Азербайджан. Туркменчайский мирный договор: к 190-летию события: сборник научный статей, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины – Гомель, 15-16 Февраля, 2018. сс.96-103.
 217. Русскоязычные источники по истории Азербайджана в первой половины XVIII века Т. 2 (1726-1750 гг.) Составитель, Автор Транслитерации, введении и комментарий Т.Т.Мустафазаде. Баку, МПО, Турхан– 2018
 218. Национальная Академия наук Азербайджана Институт истории им. А.А.Бакиханова Азербайджанское историческое общество русскоязычные источники по истории азербайджана в первой половины XVIII века т.III (приложение). составитель, автор транслитерации, и комментарий: Т.Т.Мустафазаде заслуженный деятель науки, д.и.н., проф. Баку – 2018.
 219. Azerbeycan Halh Cümhuriyyetinin kuzey konşuları ile ilişkilerine dair. Van Yüzüncü yıl Üniversitesi sosyal bilimler Enstitüsü dergisi. Yıl 2018 sayı Azerbeycan özel sayısı.
 220. О депортации жителей северо-западного Кавказа в пределы османской империи в xix В.// Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти В.П.Дзагуровой (с международным участием). Сборник трудов. Выпуск XVI. Махачкала 2018.
 221. Россия и Азербайджанские ханства в третьей четверти ХВЫЫЫ века (на основе материалов АВПРИ). Русь, Россия: Средневековые и новое время. Материалы ВЫ Чтений памяти академика РАН Л.В.Милова. Москва, 2019, СС. 714-718
 222. Bir yabancının gözü ile // Eylül 1730 İstanbul İsyanı. Yakın Dönem Türkiye-Araştırmaları.Cilt 17.2018,1 s.1-27.
 223. Pоссия и азербайджанские ханства во второй половине XVIII – нач. XIX веков (сборник документов) т.1 (1751-1775 гг.). Баку, ИПО, Турхан– 2018
 224. Aзербайджан в документах Государственного архива Астраханской области (сборник документов). т.2 (1734-1744 гг.). Баку, ИПО, Турхан– 2019.
 225. Cочинения Иоанна Густава Гербера как источник по истории, этнографии и географии Азербайджана и соседних стран. Баку, МПО, Турхан–2019.
 226. I Pyotrun Xəzər yürüşü. ADPU-nun Elmi Əsərləri, 2019, №2 (25), s. 38-47
 227. Tarixin gedişini dəyişdirən sərkərdə: Nadir şah Əfşar. Bakı, 2018.
 228. 1918. Yılında Ermenilerin Türklere yönelik soykırımlarının Aktifleşmesi, Çoğalması. 1918-1919 Mütarekede Milli Mücadeleye (Hayal Kırıklığı, Uyanış, Örgütlenme ve Direniş) Uluslararası Sempozyum. 26-27 Aralık 2019-İstanbul. Proqram ve Bildiri Özetleri. s. 41-42.
 229. Россия и и азербайджанские ханства во второй половине XVIII – нач. XIX веков (сборник документов) т.2 (1776-1800 гг.). Баку, ИПО, Турхан– 2020.
 230. Şəki ən qədim zamanlardan günümüzədək. Bakı,Turxan, NPB, 2020.
 231. Tarixin gedişini dəyişdirən dahi sərkərdə (Yaqub Mahmudovla həmmüəllif). Bakı,Turxan, NPB, 2019
 232. XVIII – XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycanın beynəlxalq siyasi münasibətləri (Tarixi oçerklər). Bakı, “Avropa nəşriyyatı”, 2021
 233. Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın kapitulyasiyası. 10 noyabr bəyanatı // Vətən müharibəsi tarixi. Şəxsiyyət faktoru (27 sentyabr-20 noyabr 2020-ci il). Bakı, Şərq-Qərb”, 2021
 234. 1921 Moskva ve Kars antlaşmalarının hazırlanmasında Behbud ağa Şahtahtinskinin rolu üzerine // “Mütarekeden istiklalı. 1921 yılında Milli Mücade” Uluslararası sempozyonun matereyelleri. İstanbul, 7-8 Ekim, 2021
 235. XVIII əsrin II rübündə Xəzəryanı regionda beynəlxalq münasibətlər və Nadir şah Əfşarın diplomatiyası. Baki-“Optimist” MMC çap mərkəzi-2022
 236. «Россия и азербайджанские ханства в первой четверти века (Сборник документов). Составитель автор комментарий. Т. 3. Баку, 2021.
 237. AXC-Müsavat hakimiyyətinin xarici siyasəti. Azərbaycan Respublikasının tarixi.I c.(Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpası və ilk dövrü (1991-1993)). Bakı:2022
 238. Karvan yolu üzərində İrəvan şəhəri. İrəvan tarixi necə varsa. Bakı, 2022
 239. İrəvan şəhəri əfşarların hakimiyyəti dövründə. İrəvan tarixi necə varsa. Bakı, 2022
 240. İrəvan şəhərində sənətkarlıq və ticarət. İrəvan tarixi necə varsa. Bakı, 2022
 241. İnternational competition for Dominance İn Caspian Region(The 20-40s of the 18thcenture). Shidnij svit, Scopus jurnalı.2022, No.3
 242. XVIII əsrin 20-40-cı illərində Xəzər regionunda beynəlxalq rəqabət. Azərbaycan tarixşünaslığı. 2021, № 2, (83),
 243. Rus kaynakları Bağlamında 19 Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın Başlarında “Makedonya Meselesi” ve Büyük Devletler. Demokrasi Platformu Dergisi. 11/36 (Haziran-June 2022)
 244. Vətən (II Qarabağ) müharibəsinin informasiya təminatında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rolu. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi:Cilt 9-Sayı.Azerbaycan Kültür Başkenti Şuşanın 270əYılı Armağan Sayısı. Yıl: 2022
 245. AXC-Müsavat hakimiyyətinin xarici siyasəti. Azərbaycan Respublikasının tarixi. I cild. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası və ilk dövrü(1991-1993). Bakı-2022
 246. Qarabağ xanlarının Şuşanın müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək istiqamətində fəaliyyətləri.”Şuşa 270”: Arxeologiyası, tarixi, etnoqrafiya və antropologiyası” Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı, 2022.
 247. Azerbaycanın Ermenistanı yenmesi: 10 kasım bildirişi. Bakı, 2022.
 248. Капитуляцмя Армении Азербайджану: Заявление 10 ноября. Bakı, 2022
 249. Kadim Vatan Karabağ kitabına ön sözü/Kadim Vatan Karabağ.I Baskı.Divan Kitab,İstanbul,2022,s.11-16.
 250. Karabağ Hanlıgı ve Başkenti Şuşa Kadim Vatan Karabağ. Divan kitap. I baskı. Divan kitab.İstanbul, 2022,s.365-398.
 251. International competition for Dominance İn Caspian Region(The 20-40s of the 18thcenture). Shidnij svit, Scopus jurnalı. 2022,No.3
 252. XVIII əsrin 20-40-cı illərində Xəzər regionunda beynəlxalq rəqabət. Azərbaycan tarixşünaslığı. 2021, № 2, (83)
 253. Rus kaynakları Bağlamında 19 Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın Başlarında “Makedonya Meselesi” ve Büyük Devletler. Demokrasi Platformu Dergisi. 11/36 (Haziran-June 2022)
 254. Vətən (II Qarabağ) müharibəsinin informasiya təminatında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rolu. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi. Cilt 9-Sayı.Azerbaycan Kültür Başkenti Şuşanın 270əYılı Armağan Sayısı.Yıl:2022
 255. Qarabağ xanlarının Şuşanın müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək istiqamətində fəaliyyətləri.”Şuşa 270”:Arxeologiyası,tarixi,etnoqrafiya və antropologiyası”. Respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı, 2022 263 s.
 256. Fransa və ünya ictimaiyyətini çaşdırmaq səyi.”Elm” qəzeti,2022-c il 4 noyabr,s.8
 257. Qarabağ xanlığı və onun Beynəlxalq əlaqələri. Baki, “Optimist”, 2023.
 258. Nadir Şah`ın Mirası/XVI Yüzyıldan Bugune İranda ve Türkiye`de Avşarlar. Ankara, 2023. 664 s.