Tofiq Mustafazadə/Biblioqrafiya/Məqalələri

../ Tofiq Mustafazadə/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Из истории усиления русской ориентации в Азербайджане (начало 20-х годов XVIII в.) //Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, 1977, № 4, s. 66-72.
 2. Azərbaycanın Xəzərsahili əyalətlərinin Rusiya tərkibinə ilkin daxil olmasına dair //Tarix, ictimaiyyət və coğrafiyanın tədrisi. «Azərbaycan məktəbi» jurnalına əlavə, 1978, № 1, s.67-72.
 3. К вопросу об усилении русской ориентации в Азербайджане (20-е - начало 30-х годов XVIII в. //Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1978, №2, s. 32-38.
 4. Архивные материалы по азербайджано-русским отношениям (в 30-х годах XVIII в.) //Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Məruzələri. 1978, s. 76-77.
 5. Krım xanlığı //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, V cild, Bakı, 1981, s. 580.
 6. Azərbaycanın Xəzərsahili vilayətlərinin Rusiyanın tərkibinə daxil olmasına dair //Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, 1982, s. 75-81.
 7. Əsrlərin yadigarı (H.Dəlili ilə müştərək) //Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti. 4 may 1984-cü il, № 18 (2101), s. 8.
 8. Агрессивные замыслы Османской империи в отношении к Азербайджану в начале 20-х гг. XVIII века //Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1986, №2, s. 46-53.
 9. В семье единой (Vahid ailədə) //Təşviqatçı, 1986, № 2, s. 16-18.
 10. Об османском оккупационном режиме в Азербайджане в 1723-1735 гг. // Gənc alimlərin Sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsində qələbəsinin 40 illiynə dair II elmi konfransının materialları, I hissə. 1987, s. 152-157.
 11. 1722-1723-cü illərdə Azərbaycanda rus-türk ziddiyyətinin kəskinləşməsi //Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1988, № 1, s. 71-77.
 12. Qarabağ bəylərbəyliyi XVIII əsrin birinci otuzilliyində //Azərbaycan SSR EA Xəbərləri // Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1988, №3, s. 37-40.
 13. Об узорах «зарбафтов» (золотых тканей), найденных в Архиве Внешней Политики России при МИД СССР // Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Məruzələri, 1988, №11, s. 73-76 (G.Əliyeva ilə müştərək).
 14. Toxuculuq sənəti // Elm və həyat, 1989, s.5-6 (S.Hacıyeva ilə müştərək).
 15. Азербайджан в русско-турецких переговорах 1723-1724 гг. // Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1989, №3, s. 51-57.
 16. 1722-1735-ci illər Osmanlı hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın vəziyyətinə dair // Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1990, №4, s. 44-49.
 17. Азербайджан в русско-турецких отношениях в XVIII веке // Спорные вопросы отечественной истории XI-XVIII веков. Тезисы докладов и сообщений первых чтений, посвященных памяти А.А.Зимина. Москва, 13-18 мая 1990 г., ч.2, с. 190-192 (S.Hacıyeva ilə müştərək).
 18. К торговым связям азербайджанских и среднеазиатских городов в XVIII веке. // Позднефеодальный город Средней Азии. Ташкент, Изд-во ФАН Узбекской ССР, 1990, c. 100-105 (G.N.Məmmədova ilə müştərək).
 19. XVIII əsrin birinci yarısı Azərbaycan tarixinə dair kargüzarlıq materialları // Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. II Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları (Bakı, 18-19 oktyabr 1990-cı il). Bakı, 1991, s. 88-92.
 20. 1726-1730-cu illərdə Azərbaycanda xalq hərəkatına Rusiyanın münasibəti // Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın əsərləri, Bakı, Elm, 1991, s. 21-23.
 21. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda yalançı şahzadəliyin tarixindən (rus dilində) // Azərbaycan EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1991, № 2-3, s. 36-44.
 22. 1726-1730-cu illərdə Azərbaycanda xalq hərəkatı // Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının birinci elmi konfransının məruzələri, I hissə. Bakı, 1991, s.21-23.
 23. XVIII əsrin I yarısında Azərbaycan-Rusiya ticarət iqtisadi əlaqələrinə dair //Azərbaycan tarixinin problemləri. Azərbaycan tarixi məsələlərinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 1992.
 24. Еще раз о путях выхода из конфликта вокруг Карабаха //Ассоциация «Содружество народов». Межнациональные конфликты на Кавказе. Методика их преодоления (тезисы докладов международной конференции). Москва, 19-20 Января 1995 г., s. 15.
 25. Rus çarı I Pyotrun Yaxın və Orta Şərqə dair işğalçılıq planları barəsində // N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialının, Azərbaycan Tarix Qurumunun Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş birgə elmi konfransının materialları. Bakı. Elm, 1997, s. 18-24 (V.Xanəliyevlə müştərək).
 26. Zeyvə kəndinin tarixinə dair nadir və maraqlı sənədlər haqqında // N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialının, Azərbaycan Tarix Qurumunun Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş birgə elmi konfransının materialları. Bakı. Elm, 1997, s. 27-32.
 27. XVIII əsrin birinci yarısı Azərbaycan tarixi qaynaqlarının təsnifatına dair // Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət. Elmi məqalələr məcmuəsi, IV buraxılış. Bakı, 1997, s.88-92.
 28. XVIII yüzilliyin birinci yarısında Lənkəran şəhərinin siyasi tarixinə dair (tezislər) //Lənkəran-Astara bölgəsinin etnoqrafiyası və arxeologiyası mövzusunda elmi konfransın materialları. Lənkəran, 1998, s.5
 29. Azərbaycanın xarici ölkələr və xalqlarla münasibətləri tarixinin öyrənilməsi vəziyyətinə dair (nəticələr, perspektivlər) // Azərbaycan XXI əsrin astanasında (II elmi-praktik konfransın materialları). Bakı, 1998, s.510-515 (Y.M.Mahmudov ilə müştərək).
 30. Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı erməni təcavüzü və terrorunun tarixi kökləri haqqında // N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialı. Azərbaycan Tarix Qurumu. II ənənəvi konfransın materialları. Bakı, 1998, s. 3-10.
 31. XVIII əsrdə Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasətində dini amillər // Altay dünyası, 1998, №3, s. 75-80.
 32. Naxçıvan-Ordubad bölgəsi XVIII yüzilliyin birinci yarısında // Naxçıvan Muxtar Respublikası - 75. Bakı Universiteti Xəbərlərinin xüsusi buraxılışı. Bakı, 1999, 7 s.
 33. XVIII yüzilliyin ilk yarısında Kafkazlarda Osmanlı-Rus ilişkiləri // Osmanlı, Yeni Türkiyə yayınları (12 cild), I cild. Ankara, 1999, say. 561-569.
 34. Osmanlı torpaqları Osmanlı hakimiyyəti dövründə (1723-1735-ci illər) //Azərbaycan tarixi (7 cilddə), III cild, Bakı. 1999, s.370-373.
 35. Xarici işğalçılara qarşı azadlıq mübarizəsi //Azərbaycan tarixi (7 cilddə), III cild. Bakı, 1999. s. 373-375.
 36. Naxçıvan vilayəti XVIII yüzillikdə // Naxçıvan Muxtar Respublikası. Məqalələr toplusu. Bakı, Elm, 1999, səh. 38-61.
 37. К предпосылкам русско-турецкой войны (1735-1739 гг.) // Azərbaycan EA Xəbərləri. Tarix, Fəlsəfə və Hüquq seriyası, 1999, № 2, s. 60-67.
 38. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri // Azərbaycan Tarix Qurumu. Azərbaycan EA Tarix İnstitutu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 82-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, Elm, 2000-ci il, s. 3-5.
 39. Ottoman-Russian relations the 18-th century // The Great Ottoman-Turkish Civilization. Volume 1, Politiks, Ankara, 2000, p. 399-408.
 40. 24 aprel 1915-ci ildə Osmanlı imperiyasında nə baş vermişdir («Erməni soyqırımı» cəfəngiyyat və həqiqət) // «Xalq» qəzeti. 2001-ci il, 18 aprel, N 286 (23751). s.1-2.
 41. Qarabağ faciəsinin başlanğıcı //«Xalq» qəzeti. 2001-ci il, 26 may, N 118 (23783), s.3.
 42. Erməni soyqırım əfsanəsi və həqiqət // Elm, 2001-ci il 20 iyul, N 21-22, s.3, 28 avqust 2001-ci il. s. 25-26, s.5-6.
 43. Правда о событиях 1915 года в Турции (Миф об армянском геноциде и историческая правда) // Азербайджан и азербайджанцы. 2001 г., № 7-8, s. 90-95.
 44. Müstəqilliyə alternativ yoxdur //«Xalq» qəzeti. 18 sentyabr 2001-ci il, 213 (23879), s. 1-2.
 45. Ottoman-Russian relations in the Caspian regions in the 1723-1724 years // «Xəzər». Elm. Təhsil, Texnologiyalar, İqtisadiyyat (məqalələr toplusu). Elista-KDU, 2001, s. 44-50, 7 səh.
 46. XVIII yüzilliyin 90-cı illərinin birinci yarısında Cənubi Qafqazda siyasi durum və Osmanlı hökumətinin mövqeyi // Şərqin aktual problemləri, tarix və müstəqillik (akad. Z.Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları). Bakı, 2001, səh. 31-33.
 47. Başbakanlıq Osmanlı Arxivində Azərbaycan tarixinə dair sənədlər // Azərbaycan MEA Məruzələri. 2001-ci il, cild VII, № 1-3, s.123-128.
 48. Из истории последних сефевидских шахов // Азербайджан и азербайджанцы. 2002, №1-2 с.50-54.
 49. Из истории русско-турецких отношений в начале XVIII века // Отечественная история (Журнал Института Российской истории РАН). 2002 г., № 2 (март-апрель), с.15-30.
 50. Safevi Hanedanının Son yılları // Türkler (Yeni Türkiye yayınları), VI s., Ankara, 2002, s.925-935.
 51. Quba Hanlığı // Türkler (Yeni Türkiye yayınları). VII c, Ankara, 2002, s. 82-93.
 52. Türk tarixi dünya elminin maraq dairəsindədir // «Xalq qəzeti». 20 aprel 2002-ci il, № 89 (24053).
 53. Türkologiya və Türk tarixi araşdırmaları bütün dünyada yayılmaqdadır //«Elm» qəzeti. 2002-ci il 23 may, № 17-18 (618-619).
 54. Osmanlı tarihi ile ilgili rus arşiv belgeleri üzerine //XIV Türk Tarihi konqresi, Ankara, 9-13 Eylül 2002. Konqreye sunulan bildiriler, II cilt, II kısım, s. 1559-1566.
 55. XVIII əsr Azərbaycan tarixinin müasir dövrdə tədqiqi vəziyyətinə dair // Filologiya məsələləri, Bakı, 2002, № 2, s.170-181.
 56. Osmanlı tarihi ile ilgili Rus arşiv belgeleri üzerine // XIV Türk tarihi Kurumu konqresi, 9-13 eylül 2002, Ankara. Bildiri özetleri, s. 165.
 57. Gilanlı Hidayət xanın faciəli aqibətində rus diplomatlarının mənfur roluna dair //Azərbaycan MEA Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2002-ci il, № 1-2, səh. 16-20.
 58. Rusiyanın Osmanlı imperiyasındakı elçisi Aleksandr Staxiyevin məlumatları Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarixinin mənbəyi kimi // Azərbaycan MEA Məruzələri. 2002-ci il, s. 180-185.
 59. Rusiya Arşiv Belgelerində Osmanlı Tarihi // Yeni Türkiye, 2002, sayı 43, s.83-89.
 60. Из истории взаимоотношений Кубинского ханства с Россией // Вопросы истории. 2002, октябрь, с. 140-147.
 61. Səfəvilərin faciəvi aqibətinə dair və yaxud Səfəvi dövlətinin son dövrünün bəzi səhifələri // Elm, 2002, 7 mart, № 7-8 (608-609), səh. 7-12.
 62. Erməni soyqırımı iddialarının əsassızlığına dair (Erməni soyqırımı əfsanəsi) // Lənkəran Dövlət Universitetinin xəbərləri. 2002, № 2, s. 2-9.
 63. Quba xanlığının demoqrafik durumuna dair maraqlı sənəd // BDU-nun xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2003, 2002, №3, 5 səh.
 64. Səfəvi sülaləsinin son dövr tarixinə dair // BDU-nun xəbərləri. Humanitar Elmlər seriyası, 2003, № 1, s.134-146.
 65. Из истории азербайджано-русских экономических связей в XVIII веке // Azərbaycan MEA Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2003, №1-4, s.19-29.
 66. Şirvanlı orta əsr təbabət aliminin kitabı Türkiyədə tədqiq olunur // «Xalq» qəzeti 2003-cü il, № 47 (24312).
 67. Rusiya arşivlerinde bulunan Osmanlı İmparatorluğu tarihiyle ilgili önemli belgeler üzerine // Türk Dünyasına bakışlar (Prof. Dr. Mehmet Saraya Armağan). İstanbul, 2003, s.453-456.
 68. XVIII yüzillikdə Osmanlı-Azərbaycan münasibətlərinin başlıca mərhələləri // Şərqin aktual problemləri. Tarix və müasirlik (Akad. Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları). Bakı, Nurlan, 2003. s.16-20.
 69. Naxçıvan xanlığı // Naxçıvan ensiklopediyası., c. 2, Naxşıvan, 2005, s. 86-87.
 70. Bakı Mürsəl paşa // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, I c., Bakı
 71. Camal paşa // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. I c., s. 273-274.
 72. Dördlər ittifaqı // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, I c., s. 309.
 73. Əfəndizadə Həmdulla Əfəndi // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, c.I, s. 325.
 74. Ağa Məhəmməd Qacarın yüksəlişinə Osmanlı hökumətinin münasibəti // Azərbaycan MEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. 2004, № 4, s.135-144.
 75. Azərbaycan Cümhuriyyəti və onun dövlətçilik tariximizdə yeri haqqında // Xalq qəzeti, 2004, 28 may.
 76. Gəncə şəhərinin tarixi // Gəncə şəhər İcra hakimiyyəti və Gəncə Dövlət Universitetinin 2003-cü ildə keçirdiyi elmi-praktik konfransın materialları). Bakı, Nurlan-2004, s. 82-84.
 77. Ценная исследовательская работа азербайджанского ученого по истории России // Азербайджан и азербайджанцы. 2004 г. № 1-4, 73-77 (M.S.İskəndərova ilə müştərək).
 78. Qafqaz İslam Ordusunun Dağıstan hərəkatı // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, c.II, Bakı, 2004, s. 101-102.
 79. Sevr sülh müqaviləsi // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, c.II, Bakı, 2004, s. 329.
 80. Sultan VI Məhəmməd // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II c., Bakı, 2004, s. 355.
 81. Süleyman İzzət bəy // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II c., Bakı, 2004, s. 358.
 82. Xəlil (Kut) paşa // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası, II c., Bakı, 2004, s.21.
 83. Vehib paşa // Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II c., Bakı, 2004, s. 423.
 84. Oт редактора (Предисловие на русские издание книги Л.Локкарта "Надир шах" (перевод с английского языка Гезаловой Н.Р.), Баку, 2000, с. I-II.
 85. О месте Гарабагского ханства в истории Азербайджана // Гарабаг: Кюрекчайский договор-200, Баку, Тахсил, 2005, s. 89-101.
 86. Из истории присоединения Гарабахского ханства к России // Вопросы истории, 2005, №1, s. 145-149.
 87. Kürəkçay müqaviləsi: himayəyə keçmə, yaxud Qarabağ faciəsinin başlanğıcı // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2005, №2, s. 83-96.
 88. XVIII yüzildə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin başlıca mərhələləri // A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2005, XIX cild, s. 34-44.
 89. Karabağ hanlığı ve onun Osmanlı devleti ile ilişkilerine ait // XV Türk Tarih konqresi (11-15 Eylül. 2006). Bildiri özetleri, s.135-136.
 90. Стамбульское восстание 1730 года (по реляции русского резидента И.И.Неплюева) // Восток, Москва, 2006, №3, май-июнь, s. 121-128.
 91. Naxçıvan diyarı XVIII - XIX yüzilliyin əvvəllərində // Naxçıvan: Tarixi gerçəklik. Müasir olurum, inkişaf prespektivləri (9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları), Naxçıvan, 2006, s. 98-112.
 92. Азербайджанские ханства во внешней политике России в 80-е гг. XVIII века // Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой политике: История и современность (Материалы международной научной практической конференции, Махачкала, 16-17 ноября 2006 г.). Махачкала, 2006, s. 117-122.
 93. XVIII əsrdə Azərbaycanda ticarət və gömrük işi // Azərbaycan gömrüyü: tarixi ənənələr və müasirlik (Azərbaycan Dövlət Gömrük komitəsinin 15 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları), Bakı, Elm, 2007, s. 91-103.
 94. Доносения российских послов в Стамбуле как источник по истории Турции и сопредельных стран (на основе нескольких донесений А. Стахиева в 1776 г.) // VI Дзагуровские чтения от античности к возрождению» материалы научно-методической конференции. Махачкала, 2007, s. 90-92.
 95. Qubalı Fətəli xanın birləşdirici siyasəti və qonşu dövlətlərin mövqeyi // AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, 2007, 22-ci cild, s. 96-104.
 96. Azərbaycan XVIII əsrin I yarısında // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası (Azərbaycan cildi). Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi. Bakı, 2007, s. 241-247.
 97. Azərbaycan xanlıqları // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası (Azərbaycan cildi), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi. Bakı, 2007, s. 247-255.
 98. Tarixə yeni yanaşma, yaxud yeni metodologiya axtarışları və Azərbaycan Tarix Qurumunun qarşısında duran vəzifələr // Tarix və Gerçəklik, 2007, № 1-2, s. 5-28.
 99. İradəmin böyük uğuru (İ.Məmmədovanın "Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə" kitabına ön sözü). Bakı, Elm, 2007, s. 3-4.
 100. Tarix faktları sevir və ya iki «kitabça» haqqında bir neçə söz. // Tarix və Gerçəklik, 2007, № 1-2, s. 293-294 (İ.M.Məmmədova ilə müştərək).
 101. XVIII əsrdə Azərbaycan dövlətçiliyini yaşatmaq uğrunda mübarizə // Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi (Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpoziumun tezisləri), Bakı, 2008, s. 7-8.
 102. Города Губинского ханства во второй половине XVIII - начале XIX в. // Провинциальный город в XVIII - XXI вв. (история, экономика, культура). Материалы международной научно-практической конференции (25-28 сентября 2008 г.), Кизляр, 2008, с.23-30.
 103. Стамбульский договор 1724 года: мирный договор или торг по дележу чужих территорий // Чеченцы в сообществе народов России (материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященной 420 летию установления добрососедских отношений между народами России и Чечни), т.2, Назрань, 2008, s. 72-88.
 104. Rus dış politikasında ermeni kartı //Hoş görüden yol ayrımına ermeniler, cilt 4, Erciyes Üniversiteti - Nevşehir Universiteti. II uluslararası sosyal araştırmalar sempozyumu [EUSAS - II], 22-24 mayıs, 2008, s. 227-248.
 105. Qərb və Şərq sivilizasiyalarının sosial-iqtisadi inkişafında oxşar və fərqli cəhətlər // «Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik» mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. 15-16 may 2009-cu il. Bakı, 2009, s. 20-31.
 106. Из истории российско-иранских отношений в первой половине XVIII века // Роль культуры в российско-иранских отношениях. Материалы международной конференции. Махачкала, 2009, s. 39-41.
 107. XVIII. Yüzylının 20-30 yıllarında Azerbaycanda Osmanlı yönetimi // II. Uluslararası Kafkazya tarih sempozyumu (15-17 ekim 2008), Kars, 2009, s. 233-246.
 108. Rabate bin Rusiya ve Azerbaycan dər nime dovvom gorn 18 ve əvvəle görn 19 (XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində Rusiya-Azərbaycan münasibətləri)//Ğafğaz dər bəs təri tarix (Çekirdeye məğalət hemaye-şe beynəlmiləli). Təbriz, məhərrəm, 1388.
 109. Борьба Кубинского Шейхали хана против русской оккупации в конце XVIII – начале XIX веков // Борьба народов северо-восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в.: спорные вопросы и новые дискуссии. Материалы международной научно-практической конференции (18 июня 2009). Дербент, 2009, с. 122-124.
 110. Кубинское ханство // Большая Российская Энциклопедия, т. XVI, М., 2010, с. 230-231.
 111. Из истории русско-сефевидских отношений в конце XVI-начале XVIII веков.// Материалы международной паучной конференции. Эндиреевский Султан-Махмуд Тарковский в истории российско-кавказских взаимоотношений (вторая половина XVI-первая половина XVIII в). посвяшённой 460-летию Султан Махмуда. Махачкала 2010.с.77-89.
 112. Из истории российско-иранских отношений в первой половине XVIII века// Tarix və Gerçəklik, 2010, № 2, s. 27-48.
 113. Ленкорань // Большая Российская Энциклопедия, т. XVII, М., 2010, с. 260-261.
 114. О вторжении российской армии в Азербайджан в 1796 году // Актуальные проблемы истории Кавказа (Материалы международной конференции, посвященный 100 летию со дня рождения профессора Р.М. Магомедова, 14-15 апреля 2010 г.). Махачкала, 2010, с. 209-212.
 115. Gəncə xanlığı XVIII əsrin son rübündə dövlətlərarası münasibətlərdə // Gəncə tarixinin aktual problemləri. II elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə, 2010, s. 83-89.
 116. XVIII yüzyılların 80-90lı yılları Azerbaycan türk hanlıkları Rusya ve Osmanlı imperatorluklarının Politikaları// XVI Türk Tarih Kongresinın bildiri özetleri, 20-24 eylül 2010, Ankara, s. 115-116.
 117. Несколько реляций русского резидента И.И.Неплюева как источники по истории международных отношений 1722 г. // AMEA Tarix İnstitutu, Elmi əsərlər, 2010, cild 35, s. 87-92.
 118. Karabağ hanlığı ve Osmanlı Devleti ile ilişkilerine dair.// XV Türk Tarih Kongresi. Ankara. 11-15 Eylül, 2006 (kongreye sunulan bildiriler). 2.cilt, Orta Asya-Kafkasya tarihi, Ankara-2010.
 119. Türkiyə və Azərbaycan üçün ümumi təhlükə olan erməni terrorizminin yaranma tarixinə bir baxış. // Türk Dünyası: Dünəni və Bu Günü (Beynəlxalq Elmi Konfrans) Tezislər Bakı, 2011, s.13-15.
 120. Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya imperiyasının xarici siyasət Arxivinin materialları XVIII-XIX əsrin əvvəlləri Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi // Tarix və Gerçəklik, 1/2011, s. 3-6.
 121. Türkiyə və Azərbaycan üçün ümumi təhlükə olan erməni terrorizminin yaranma tarixinə bir baxış // “Türk dünyası: dünəni və bu günü” 23-24 may 2011 Beynəlxalq elmi konfransın Materialları I. Bakı, 2012, s.5-13.
 122. О планах Петра I в отношении прикаспийских и других восточных стран [на основе секретной инструкции посланнику А.П.Волынскому] // От античности к возрождению. Материалы XI Дзагуровских чтений. Сборник Трудов кафедры всеобщей истории I часть, Выпуск XI. Махачкала-2012 г, с.161-164.
 123. Борьба Надир-шаха Афшара за кавказских владений сефевидов и его первый кавказский поход // Кавказ и Ближний Восток: от Каспийского похода Петра I До распада державы Надир-шаха. 25 мая 2012 года г. Махачкала с.204-212.
 124. О внутриполитическом положении в занятых Россией прикаспийских областях в 1723-1724 гг. // Tarix və onun problemləri 4. Bakı-2012. c. 10-15.
 125. Müstəqillik illərində Azərbaycanın XVIII-XIX əsrin əvvəlləri tarixinin öyrənilməsi vəziyyətinə dair // Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər (16 noyabr 2011-ci il). Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012, s.13-22.
 126. Ценные документы по истории торгово-экономических взаимоотношений России с Азербайджаном и Ираном (начало 20-х годов XVIII в.). // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı-2012, № 4s. 110-112.
 127. О мероприятиях российского правительства принятых в 1720 г. по урегулированию российской торговли с Азербайджаном и соседними с ним странами// Современные проблемы общественно-гуманитарных наук (теория и практика), Научные труды международной научно-практической конференции 23-24 марта 2012 года, Махачкала 2012, с. 46-48.
 128. Вопросы российского-азербайджанской торговли в политике России в начале XVIII в. // Межэтнические отношения на Северном Кавказе: история и современность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, апрель 2013 г. Махачкала 2013, с.67-70.
 129. Роль Астрахани в Российско-Азербайджанской и Российско-Иранской торговле в XVIII веке// Астраханские краеведческие чтения, выпуск V, Астрахань 2013, с.170-179.
 130. Секретная реляция русского резидента И.Неплюева от декабря 1723 года как важный источник по истории России и сопредельных стран//Интеграция народов Кавказа и России. Материалы международной научно-практической конференции. К 200-летию Гюлистанского договора 1813 г. Махачкала-2013, с. 18-23.
 131. Qubadlı bölgəsi XVIII əsrin I yarısı və xanlıqlar dövründə (C.M.Mustafayev ilə müştərək) // Qubadlı: Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. Bakı, Turxan, 2013, s.54-75.
 132. О тактике Российского правительства по урегулированию конфликта с Османской империей в первой половине 20-х годов XVIII века // Роль России в исторических судьбах народов Кавказа. Материалы международной научной конференции.26-27 февраля 2013 г. г.Махачкала 2013.с.243-247.
 133. Обострение русско-турецких отношений после похода Петра I в Прикаспье в 1722 г. (на основе реляции русского резидента в Истанбуле И.И.Неплюева от 25 декабря 1722 г.) // Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. Научные труды второй международной научно-практической конференции. 30 марта 2013 года. Махачкала-2013, сс. 100-104.
 134. Из истории Дербента в XVIII веке. Образование Дербентского ханства (в соавторстве с О.К.Назаралиевым) // Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. Научные труды второй международной научно-практической конференции. 30 марта 2013 года. Махачкала-2013, сс. 105-113.
 135. Основные направления внешней политики Надир-шаха Афшара// Единение народов Дагестана в борьбу против иноземных завоевателей. Материалы международной научной конференции, посвящённой 270-летию разгрома войск Надир-шаха в Дагестане. Махачкала-2013, сс. 279-288.
 136. Хозяйственная деятельность русских властей во временно присоединённых в 1722-1735 гг. Прикаспийских провинциях. // Русь, Россия: Средневековое и новое время. Выпуск 3. Третьи чтения памяти академика РАН Л.В.Милова (материалы к международной научной конференции. Москва, 21-23 ноября 2013 г.). Москва, 2013, сс. 315-320.
 137. 18. yüzyılın 20-40`lı yıllarında Osmanlı imparatorluğu ve Azerbaycan// Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler kongresi. 25-27 Eylül, 2013, Ağrı, s.735-744.
 138. Об инструкции Петра I ген. Матюшкину «Что следует делать для занятия Баку и как поступать после захвата этого города». Первое Всероссийское (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. 14-15 ноября 2013 г. Махачкала -2013, с.132-135.
 139. От Стамбульского трактата 1724 г. до Гюлистанского договора 1813 г. (историко-правовой сравнительный анализ). «Гюлистанский мирный договор 1813 г.: основные итоги и последствия для судеб народов Кавказа», посвященной 200-летию со дня подписания договора. 24 сентября 2013 г.Махачкала. 2013, с. 177-183.
 140. Мингечаур. // БРЭ, т. XX, Москва, 2013, с. 143. (M.Yusifova ilə müştərək)
 141. Вопрос о проливах на Лозаннской конференции и позиция советской делегации. Схiдний свiт, 2014, № 1, с. 55-59.
 142. Еще раз о так называемом «Манифесте Петра I”, Geostrategiya, № 1, 19 yanvar-fevral, 2014, s.29-32.
 143. XVIII.Yüzyılın 80-90`lı yıllarında Azerbaycan türk hanlıkları Rusya ve Osmanlı imparatorluklarının politikasında (son dönemde yüze çıkarılmış Rusya arşiv belgeleri temelinde), XVI Türk Tarih konqresi (20-24 Eylül. 2014)., səh. 339-348.