Tofiq Nəcəfli/Biblioqrafiya/Məqalələri

../ Tofiq Nəcəfli/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsi gedişində xanlıqların ləğvi məsələsinə dair. //«Azərbaycan məktəbi». Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi, 1989, №6, s.70-72.
 2. Rusiya işğalı ərəfəsində Azərbaycan xanlıqlarının daxili və xarici vəziyyəti. //«Azərbaycan məktəbi». Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi, 1990, №4.
 3. Ağqoyunlu – Osmanlı münasibətləri məsələsi müasir türk tarixşünaslığında. // Azərb. EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüqüq seriyası, 1994, №1-4, s.114-119.
 4. Zəki Vəlidi Toğanın həyatı və elmi yaradıcılığı. // «Elturan», Bakı, 1996, s.26-28. (M. Ənsərli ilə birgə).
 5. Səfəvi-Osmanlı münasibətlərində şiəliyin rolu (Müasir türk tarixşünaslığının materialları əsasında). //Azərbaycan EA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 1998, №1-4, s.110-113.
 6. Səfəvilər dövlətinin tarixi muasir türk tarixşünaslığında. // Azərbaycan EA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 2001, №3, s.78-84.
 7. Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusif. // «Hikmət» Elmi araşdırmalar toplusu, Bakı, 2005, №5-6, s.114-121.
 8. 1473-cü il Ağqoyunlu – Osmanlı sülhü. // «Hərbi bilik». Bakı, 2005, №5, s.90-96.
 9. XVII yüzilliyin II rübündə Səfəvi – Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // AMEA Xəbərləri, TFH seriyası, 2004, № 4, s.96-110.
 10. «About spirit of «Ruh-nama».// «Azerbaydcan i azerbaydcanüı», Baku, 2005. №1-6. p. 85-88. (O.Əfəndiyev və X.Qasımovla birgə).
 11. Qara Yusif. // «Tarix, insan və cəmiyyət», Bakı, 2005, №1, s.58-60.
 12. Saray Khatun.// «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006, №1-4, p.87-91.
 13. Role of Qajars in Azerbaijans political life in XVI - XVII centuries. // «Азербайджан и азербайджанцы». Baku, 2006, №1-4, p.137-147. (G.C.Nəcəfli ilə birgə).
 14. XIV yüzilliyin II yarısında Azərbaycanda siyasi vəziyyət və hakimiyyət uğrunda mübarizə Türkiyə tarixşünaslığında. // Tarixin problemləri. Bakı, 2006, №4, s. 358-364.
 15. Müasir Türkiyə tarixşünaslığı Elxanilər dövründə Azərbaycanda etnik proseslər haqqında. //AMEA Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitunun «Elmi Araşdırmalar», VIII buraxılış, Bakı, 2006, sayı 1-4, s. 373-377.
 16. Türkiyə tarixşünaslığında Ağqoyunlu – Osmanlı müharibəsinin tədqiqinə dair. // AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda keçirilən «Şah İsmayıl Xətainin ədəbi irsində bədii-fəlsəfi, ictimai-siyasi görüşlər» adlı elmi praktik konfransın materialları. // Renessans, Bakı, 2006, №3-4, s.54-60.
 17. Azərbaycan Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusifin siyasi və hərbi fəaliyyəti. // «Hərbi bilik», 2006, №5. s.66-74.
 18. Qaraqoyunlu – Teymuri münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // AMEA Xəbərlər, TFH seriyası, Bakı, 2006, №7, s. 75-86.
 19. Seyfəddin Ərşahinin «Ağqoyunlular. Siyasi, mədəni, iqtisadi və sosial tarix» monoqrafiyası haqqında bəzi qeydlər. // Azərbaycan tarixi muzeyi - 2005. Bakı, 2005, s.60-68. (O.Əfəndiyevlə birgə).
 20. Political situation and struggle for seizing the power in Azerbaijan in the II half of the XIV century in Turkish historiography. // «Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2006. №5-12, s. 89-93.
 21. Şah İsmayılın Sultan II Bayəzidlə qarşılıqlı münasibətlərinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında əksi. // AMEA –nın Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, Bakı, 2007, №8, s.33-53.
 22. XVII yüzilliyin II rübündə Səfəvi – Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər 21-ci cild. Bakı, 2007, s.34-49.
 23. Азербайджано-индийские торговые отношения (XV-XVII vv.). //«Азербайджан и азербайджанцы». Баку, 2008, №5-8, s.148-154.
 24. Çaldıran döyüşünün müasir Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqinə dair. //AMEA-nın Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, Bakı, 2009, №10, s.28-46
 25. Сефевидско-османские отношения на первой половине XVII века в современной турецкой историографии. //«Азербайджан и азербайджанцы», Баку, 2009, №1-2, s. 104-115.
 26. XV-XVI əsrlərdə Naxçıvanın ictimai-iqtisadi həyatı. // Naxçııvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Ədəbiyyatşünaslıq, Dilçilik, Sənətşünaslıq və Redaqogika seniyası. Naxçıvan, «Qeyrət», 2009, № 2, s. 51-59.
 27. Türkiyə tarixşünaslığında Ağqoyunlu tayfa ittifaqının adı məsələsi. // «Elm», 1991, №39-40.
 28. Ağqoyunlu tayfalarının mənşəyi problemi Türkiyə tarixşünaslığında.// «Tarix», 1992, №1.
 29. Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin qurucusu Qara Yusif.// «Elm», 2003, №17-18.
 30. 1473-cü il Ağqoyunlu- Osmanlı sülhü müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // «Elm», 23 noyabr 2004.
 31. «Ruhnamə»nin ruhuna dair». // «Elm», 2004, №23-26. (O.Əfəndiyev və X.Qasımovla birgə).
 32. Səfəviləri özümüzə qaytaran alim. // «Elm», 2006, №9-10. (G.C.Nəcəfli ilə birgə).
 33. Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının adı və mənşəyi məsələsi Türkiyə tarixşünaslığında. // Azərbaycan tarixinin problemləri. Bakı, 1992, s.49-54.
 34. Türk tarixşünaslığı XIV əsrin ikinci yarısında Azərğaycanda siyasi vəziyyət haqqında. // Müstəqil Azərbaycan Respublikasına həsr edilmiş Azərbaycan tarixi problemlərinin cavan tədqiqatçılarının ikinci Respublika elmi konfransının məruzələri. Bakı, 1992, s.135-137.
 35. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin siyasi tarixinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqinə dair. // Azərbaycan tarixinin problemləri. Bakı, 1993, s.40-43.
 36. Türk tarixşünaslığı XV yüzillikdə Azərbaycanda dövlət quruluşunun bəzi məsələləri haqqında. // Azərbaycan EA Aspirantlarının elmi konfranslarının materialları. Bakı, 1993, s.121-124.
 37. Qaraqoyunlu- Ağqoyunlu münasibətləri məsələsi müasir türk tarixşünaslığında. // Tarixi keçmişsiz bu günümüz və gələcəyimiz yoxdur.- Bakı, 1995.
 38. Səfəvi-Osmanlı siyasi münasibətləri müasir türk tarixşünaslığında. // Azərbaycan çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrdə. İkinci Bakı Beynəlxalq Simpoziumunun məruzələri. Bakı, 1997, s.160-163.
 39. XVI əsrin əvvəllərində Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin müasir türk tarixşünaslığında tədqiqinə dair. // «Şah İsmayıl və onun dövrü» Beynəlxalq konfransın məruzələri. Bakı, 1997, s.98-100.
 40. Səfəvi-Osmanlı müharibələri və Naxçıvan. // Naxçıvan. Bakı, «Elm», 1999, s.62-72.
 41. Təlim prosesində innovasion metodlardan istifadə. // «Tarix fənni üzrə dərsliklərin hazırlanması layihəsi. Bakı, 2000, s.5-14.
 42. «Qədim türk yazılı abidələri» mövzusunda dərsə dair metodik tövsiyyələr. //Tarixin tədrisində müasir üsullar (şərhlər, tövsiyələr, nümunələr). Bakı, 2000, s.29-35.
 43. Əmir Teymur. // Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı, 2002, s.554.
 44. Teymurilər dövləti. // Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı, 2002, s.554-556.
 45. Şərur döyüşü. // Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı, 2002, s.543.
 46. Çuxursəd bəylərbəyliyi. // Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı, 2002, s.94.
 47. Təbriz bəylərbəyliyi. // Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı, 2002, s. 556.
 48. XVI–XVII əsrlərdə Səfəvi-Osmanlı müharibələri. // Naxçıvan ensiklopediyası. Bakı, 2002, s.507-509.
 49. 1473-cü il Ağqoyunlu- Osmanlı sülhü müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // Ümummilli əbədi liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə və 28 may-Respublika gününə həsr olunmuş Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq elmi praktik simpoziumun materialları. Bakı, 2004, s.136.
 50. Etnic processes in Azerbaijan at the times of Elkhamids in contemporary Turkish historiography. // Congress of Restoration Plan of Rab-I Rashidi. Iranian Culture and Civilization in the Ilkhanid Period. Tabriz, 2005, p. XVI-XVIII.
 51. Ziyadoğlu Qacarlar sülaləsi Qarabağda. // «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». 5-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2006, s.230-235.
 52. Şərqin ilk diplomat qadını Saray Xatun. // «Şah İsmayıl Xətai». Elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 2006, s.42-46.
 53. XVI- XVIII yüzilliklərdə Qacarların Azərbaycanın siyasi həyatında rolu. // «Şah İsmayıl Xətai». Elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 2006, s. 47-54. (G.C.Nəcəfli ilə birgə).
 54. Османо-сефевидское противостаяние второй четверти XVII века в современной турецкой истографии.- // «Şah İsmayıl Xətai». III Elmi- praktik konfransın materialları. Bakı, 2006, s. 48-5.
 55. XV-XVII yüzilliklərdə Naxçıvanın ictimai-iqtisadi və mədəni həyatı. // «Şah İsmayıl Xətai». IV Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2007, s. 31-44.
 56. Qaraqoyunlu-Ağqoyunlu-Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // «Şah İsmayıl Xətai». V Ümumrespublika Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2007, s. 100-138.
 57. Причины войн между государствами ильханидов и золотой орды в современной турецкой историографии.// VI- е Дзагуровские чтения. «От античности к возроъдению». Материалы меъдународной научно-методической конференции. Махачкала, 2007, с. 92-94.
 58. Qarabağ XV yüzillikdə. // «Qarabağ dünən, bu gün və sabah» 6-cı elmi- əməli konfransının materialları. Bakı, 2007, s.309- 319.
 59. Çaldıran döyüşü ərəfəsində Səfəvi- Osmanlı münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. // «Şah İsmayıl Xətai». VI Ümumrespublika Elmi- praktik konfransın materialları. Bakı, 2007, s.134-140.
 60. Səfəviləri özümüzə qaytaran alim. (G.C.Nəcəfli ilə birgə). //Azərbaycan Səfəvişünaslığının banisi. Oqtay Əfəndiyev-80. Bakı, 2007.
 61. Təlim prosesində innovasion metodlardan istifadə. //Tarixin metodoloci və aktual problemləri. Azərbaycan Tarix Qurumunun beynəlxalq elmi- nəzəri konfransı. 27-28 iyun, Bakı, 2007, s. 148-150.
 62. Sovet tarixşünaslığında əxiliyin tədqiqinə dair. // Tarix və gerçəklik. Bakı, Viktorya Printing House, 2008, c. 1, s.51-63.
 63. Qarabağ XVI əsrdə. // «Qarabağ dünən, bu gün və sabah» 7-ci elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 2008, s.237-248.
 64. Sovet Tarihçiliginde Ahiligin Araştırılması Hakkında. I Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Semmpozyumu Bildiri özetleri. 15-17 Ekim 2008. Kırşehir, 2008, s. 181-182.
 65. Naxçıvan XVI-XVII əsrlərdə. // Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər. Bakı, Nurlan, 2008, s.86-97.
 66. Garabagh in XV century. // Garabagh yesterday, today, and tomorrow. II Volume, Baku, 2009, p.210-217.
 67. Qarabax v XV столетии. «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». Baku, 2009, s.182-190.
 68. 1472-1473-cü illər Ağqoyunlu – Osmanlı müharibəsinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında əksi. // Tarix və gerçəklik. Bakı, Viktorya Printing House, 2008, c.2, s.3-22.
 69. XVI əsr Azərbaycanın siyasi həyatında Ziyadoğlu Qacarların rolu. «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». VIII. Bakı, 2009, s.163-170.
 70. İlhan Erdem, Kazım Paydaşın «Ağqoyunlu dövləti tarixi. Siyasət-təşkilat-kültür» adlı monaqrafiyası haqqında bəzi qeydlər. // Journal of Qafqaz University. Sosial Science. Bakı, 2009, sayı 26, s. 35-42.
 71. XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi-Osmanlı müharibələri və Azərbaycan (Müasir türkiyə tarixşünaslığına bir nəzər). //Qarapapaqlar. Tbilisi, 2009, №11 (29), s.10-13.
 72. XV-XVII əsrlərdə Naxçıvanın siyasi vəziyyəti. Tarix və gerçəklik. 2009, 1(5), s. 3-23.
 73. XV-XVII əsrlərdə Naxçıvanın ictimai-iqtisadi həyatı. Naxşıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər. Ədəbiyyatşünaslıq, Dilçilik, Sənətşünaslıq və Pedaqogika seriyası. Naxçıvan, 2009, №2, s. 51-59.
 74. Safavi-Ottoman wars and Azerbaijan at the beginning of the XVII century (A glance on Turkish historiography). Кавказ и Мир. Международный научный журнал. Тбилиси, 2010, №5. p.101-105.
 75. Çaldıran döyüşü ərəfəsində Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqinə dair. //Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər. Tarix və ictimai elmlər seriyası. Naxçıvan, 2010, №1 (29), s. 8-16.
 76. Qarabağ XV-XVII əsrlərdə. (I yazı). Qarapapaqlar. Tbilisi, 2010, №1 (31), s.20-27.
 77. Qarabağ XV-XVII əsrlərdə. (II yazı), Qarapapaqlar. Tbilisi, 2010, №2 (32), s.10-15.
 78. Uzun Hasan döneminde Akkoyunlu-Memlük ilişkileri. //XVI. Türk Tarih Kongresi. 20-24 eylül 2010. Ankara, Bildiri özetleri, s. 117.
 79. XV əsrin II yarısında Ağqoyunlu-Məmlük münasibətlərinin müasir Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqinə dair. Azərbaycan EA Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 2009, №12, s.45-60.
 80. Османо-сефевидское противостаяние второй четверти XVII века в современной турецкой истографии. //Кавказ и Мир. Международный научный журнал. Тбилиси, 2010, №8. с.158-166.
 81. Karakoyunlu-Memlük ilişkilerinin çağdaş Türkiye tarihinde araştırılmasına dair. //Fırat Üniversiteti Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, cilt: VI, sayı 2, Elazığ, 2010, s. 103-115.
 82. Rəmzi Kılıçın “Qanuni dövrü Osmanlı-İran münasibətləri (1520-1566)” kitabı haqqında bəzi qeydlər. //Journal of Qafqaz University. Tarix, hüquq və siyasi elmlər. №30, Bakı, 2010, s. 35-47.
 83. Cahangir Zeynaloğlunun «Şirvanşahlar yurdu» əsəri haqqında. /AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 28-ci cild. Bakı, 2011, s.73-78.
 84. İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri. Bakı, 2009. (tərtibçisi).
 85. İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, 2009. (tərtibçisi).
 86. Gədəbəy bölgəsi orta əsrlərdə. // AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 29-cu cild. Bakı, 2009, s. 19-25.
 87. Gəncə-Qarabağ əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, 2010. (tərtibçisi).
 88. M.Çələbinin “Şücaətnamə” əsəri XVI əsr Azərbaycan tarixinin mənbəsi kimi. // Qarapapaqlar. Tbilisi, 2011, №5 (47), s.26-33.
 89. Azərbaycan Ağqoyunlu dövlətinin Gürcüstanla münasibətləri. // Qarapapaqlar. Tbilisi, 2011, №10 (52), s. 21-27.
 90. Sovyet tarihçiliginde Ahiligin araştırılması hakkında. //1. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu 15-17 Ekim 2008 Kırşehir. Bildiriler. II cilt. Kırşehir, 2011, s. 823-832.
 91. Sultan Süleymanın Azərbaycana yürüşlərinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqinə dair. //Azərbaycan Respublikası uğurlar və perspektivlər 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012, s. 39-49.
 92. Şah Abbas dövründə Səfəvi-Moğol münasibətləri Türkiyə tarixşünaslığında. //Journal of Qafqaz University. Tarix, hüquq və siyasi elmlər. №32. Baku, 2011, s. 1-15.
 93. XVI əsrin II rübündə Səfəvi-Osmanlı münasibətlərinin Türkiyə tarixşünaslığında tədqiqinə dair. //AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 38-ci cild. Bakı, 2011, s.41-52.
 94. Azərbaycanda Cəlalilər hərəkatı və Koroğlu. //Folklor və tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları 19-20 noyabr 2012-ci il. Bakı, 2012, s. 186-195.
 95. I Şah Abbas dövründə Səfəvi-Şeybani münasibətləri Türkiyə tarixşünaslığında. //Tarix və gerçəklik. Bakı, 2012, s. 18-40.
 96. XVI əsrin sonu – XVII əsrin əvvəllərində Qafqaz uğrunda Səfəvi-Osmanlı-Rusiya rəqabəti. //AMEA Tarix İnstitutu Elmi Əsərlər, 40-cı cild. Bakı, 2012, s. 192-208.
 97. XVI əsrin I yarısında Osmanlı-Səfəvi müharibələrinin səbəbləri Türkiyə tarixşünaslığında. //Akademik Ziya Bünyadov-90. “Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı” Beynəlxalq elmi simpoziumunun materialları. Bakı, 7-8 may 2012-ci il. Bakı, Elm, 2012, s. 377-380.
 98. El renacimiento de una potencia. //Historia. Tomo XXXII, №125, Marzo-mayo 2012, p.47-58.
 99. İrəvan şəhəri Səfəvi-Osmanlı müharibələri dövründə (XVI-XVII əsrin I yarısı). //Antik və orta əsrlər Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 27-28 oktyabr 2010. Şəmkir-Gədəbəy. Bakı, 2012, s. 459-473.
 100. Tufan Gündüzün “Son Qızılbaş Şah İsmayıl” kitabı ilə bağlı bəzi qeydlər. //Geostrategiya. №3. Bakı, 2013, s.15-20.
 101. Qaraqoyunluların mənşəyinə dair. //Qaraqoyunlular – 600. Respublika konfransının materialları. Bakı, 2013, s. 5-27.
 102. Uzun Hasan devri Akkoyunlu-Memluk ilişkileri. //Asiya Minor Studies, c.1, sayı 2. Kilis, 2013, s.93-106.
 103. 14-15. Yüzyıllarda Azerbaycan-Avrupa Ekonomik İlişkileri Açısından Karadeniz Ticaretinin Rolü. /Tarih boyunca Karadeniz ticareti ve Canik-Samsun. Samsun, 2013, s. 817-826.
 104. Bir bilim kurumu olan Marağa rasathanesi. /II.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu. Selcuklularda Bilim ve Düşünce. Bildiriler. Cilt, III, Tabii Bilimler. Secuklu Belediyyesi yayınları. Konya, 2013, s. 129-154 (B.Dədəyevlə həmmüəllif).
 105. I Şah Abbas dövründə Səfəvi dövləti ilə Moskva knyazlığı arasında münasibətlər Türkiyə tarixşünaslığında. // Geostrategiya. №5 (17), Sentyabr-oktyabr. Bakı, 2013, s. 15-21.
 106. Səfəvi-Məmlük münasibətləri müasir Türkiyə tarixşünaslığında. //Journal of Qafqaz University. Tarix, hüquq və siyasi elmlər. c.1, №1, Baku, 2013, s. 3-15.