Verilənlər bazası və verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri/Ədəbiyyat

../ Verilənlər bazası və verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri

../
  • Z.Q.CƏBRAYILOVA, t.e.n., AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun "İnformatika" fənnindən leksiya
  • T.Tиори, ДЖ.Фрай.Проектирование структур баз данных, кн.1. М.: Мир, 1985. -288 с.
  • T.Tиори, ДЖ.Фрай.Проектирование структур баз данных, кн.2. М.: Мир, 1985. -320 с.